Informacje o programie

W ramach konkursu „odLOTTOwe ferie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży, które mają służyć podejmowaniu i wspieraniu działań na rzecz rozwoju indywidualnego oraz podnoszenia poziomu wiedzy i jakości życia.

Nabór wniosków jest zamknięty. Obecnie trwa rozliczanie programu.

POPRZEDNIE EDYCJE

odLOTTOwe ferie 2022

Celem programu „odLOTTOwe ferie 2022” było wsparcie realizacji zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości do 25 000 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas ferii zimowych.

W konkursie wnioski mogły składać:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24), które w swoich celach statutowych mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18) prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury),
 • podmioty prawa handlowego prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musiała mieć charakter niekomercyjny (organizator nie mógł osiągnąć dochodu).
 2. Obóz mógł być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEiN na 2023 rok w każdym województwie, tj.
  16 – 29 stycznia 2023 r., województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,
  23 stycznia – 5 lutego 2023 r., województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
  30 stycznia – 12 lutego 2023 r., województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
  13 – 26 lutego 2023 r., województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
 3. Każdy obóz musiał:
  a. trwać od 5 do 10 dni, a przerwa weekendowa mogła, ale nie musiała być zaliczana do czasu trwania obozu;
  b. dzienny czas zajęć nie mógł być krótszy niż 4 godziny zegarowe;
  c. mieć charakter stacjonarny;
  d. zapewniać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne;
  e. plan zajęć musiał obejmować cały czas pobytu uczestników na obozie, nie uwzględniało się tzw. „czasu wolnego”;
  f. każdego dnia obozu organizator był zobowiązany do zapewnienia uczestnikom przynajmniej jednego ciepłego posiłku.
 4. Kadra prowadząca zajęcia na obozie musiała składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Udział środków własnych organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania musiał wynosić co najmniej 5% łącznych kosztów obozu.
 6. Do kosztów ze środków własnych organizator mógł zaliczyć opłaty za prąd oraz ogrzewanie, o ile zajęcia odbywały się w stałej siedzibie organizatora.
 7. Stawka Dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie mogła przekroczyć kwoty 50 zł brutto za dzień, jednak nie więcej niż 500 zł brutto za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry, bilety na atrakcje, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy, gry planszowe, materiały plastyczne), materiały promocyjne, nagrody w konkursach, transport w ramach dojazdu do obiektów/miejsc niebędących stałym miejscem odbywania się zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry.
 8. Dofinansowanie mogło dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu w wieku 6-14 lat (w trakcie obozu nie mogła następować wymiana uczestników).
 9. Liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji musiały być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 10. Okres dofinansowania mógł obejmować od 5 do 10 dni obozu.

Ocena wniosków była wykonana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia warunków objętych Regulaminem.
 • Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu, warunki realizacji obozu, zasoby rzeczowe i kadrowe organizatora oraz źródła finansowania.
 • Wnioski były rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Regulamin

Wyniki konkursu „odLOTTOwe ferie”

Wzory dokumentów do pobrania

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, , edukacji, …