Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy ostatnią, VII transzę, na której znajdują się wnioski z listy rezerwowej. Uzyskały one dofinansowanie w wyniku zgłoszonych rezygnacji z organizacji zaplanowanych wcześniej obozów. Budżet przeznaczony na program „odLOTTOwe ferie 2024” został wyczerpany. Dziękujemy wszystkim organizacjom za zgłoszenia oraz za zrealizowane obozy.

Informacje o programie

W ramach konkursu „odLOTTOwe ferie 2024” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości do 30 000 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zajęć podczas ferii zimowych.

odLOTTOwe ferie 2024

W konkursie mogą wziąć udział:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.1571 t.j. z dnia 27.03.2023), które w swoich celach statutowych mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z dnia 04.07.2023) prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury),
 • podmioty prawa handlowego prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby fizyczne, instytucje nastawione na zysk oraz partie polityczne i fundacje założone przez partie polityczne.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator obozu nie może osiągnąć dochodu).
 2. Uczestnikami obozu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat (uczniowie szkół podstawowych).
 3. Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEiN na 2024 rok w każdym województwie, tj.:
  – 15-28 stycznia 2024 r. – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
  – 22 stycznia – 4 lutego 2024 r. – podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  – 29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
  – 12-25 lutego 2024 r. – kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
  ! UWAGA ! – wniosek należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu.
 4. Każdy obóz powinien spełniać warunki:
  a. trwać od 5 (pięć) do 10 (dziesięć) dni roboczych, a Organizator ma prawo ubiegać się o Dofinansowanie maksymalnie dwóch obozów trwających każdy 5 dni lub jednego obozu trwającego powyżej 5 dni, z tym, że na każdy obóz musi złożyć osobny Wniosek o Dofinansowanie;
  b. dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż 4 (cztery) godziny zegarowe;
  c. mieć charakter stacjonarny (tj. bez noclegów);
  d. mieć charakter wypoczynkowy, może zawierać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne;
  e. plan zajęć musi obejmować cały okres pobytu uczestników na obozie stacjonarnym, nie uwzględnia się tzw. „czasu wolnego”;
  f. każdego dnia obozu Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom przynajmniej jednego ciepłego posiłku.
 5. Kadra prowadząca zajęcia na obozie musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Stawka Dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) brutto za dzień, jednak nie więcej niż 600 zł (słownie: sześćset złotych) brutto za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry, bilety wstępu na atrakcje, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy nieprzekraczający kwoty jednostkowej 1 000 zł (jeden tysiąc) złotych, gry planszowe, materiały plastyczne), materiały promocyjne, nagrody w konkursach, transport w ramach dojazdu do obiektów/miejsc odbywania się zajęć i ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry.
 7. Wkład własny nie jest wymagany.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) uczestników obozu
  (w trakcie obozu nie może następować wymiana uczestników).
 9. Liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • ocena formalna w zakresie spełnienia warunków objętych Regulaminem;
 • ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu, warunki realizacji obozu, zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora oraz źródła finansowania;
 • wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „odLOTTOwe ferie 2024”.
 2. Kliknąć w przycisk „Złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 3. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji) lub zalogować się, jeśli organizacja posiada już konto.
 4. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „odLOTTOwe ferie 2024”.
 5. Po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu wymaganych dokumentów należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.

! UWAGA !

! Prosimy pamiętać o aktualizacji dokumentów. Jeśli Organizator posiada już konto w generatorze wniosków – nieaktualny wyciąg z KRS-u oraz skan statutu może być przyczyną uzyskania mniejszej liczby punktów przy ocenie wniosku.
! W celu złożenia wniosku do konkursu należy wybrać w generatorze program „odLOTTOwe ferie”. Wnioski złożone do innego programu nie będą rozpatrywane w konkursie „odLOTTOwe ferie 2024”.
! Dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem przed zamknięciem generatora wniosków należy zapisać wprowadzone dane (przycisk „Zapisz”). Wniosek zostanie złożony, jeśli wybrany/kliknięty zostanie przycisk „Złóż wniosek”.
! System uniemożliwia złożenie wniosku,w przypadku gdy nie są wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawienie oraz dołączenie dokumentów.
! Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie udziela wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie udziela informacji o przydzielonej punktacji.

! UWAGA !

! Organizator jest zobowiązany do realizacji obozu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Każde odstępstwo od wniosku (m.in. zmiany: terminu, miejsca realizacji, kadry, sposobu wydatkowania środków w stosunku do przedstawionego we wniosku szczegółowego budżetu kosztów obozu) powinno zostać zgłoszone do Fundacji poprzez formularz zmian (wzór dokumentu poniżej), przesłany drogą mailową na adres:jbarlak@fundacjalotto.pl
!
 Rozliczenie obozu wymaga przedstawienia m.in. oświadczeń rodziców– wzór dokumentu do pobrania poniżej.

! UWAGA !

! Kwota Dofinansowania zostanie przekazana przez Fundację na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy, w dwóch transzach:
a. I transza – 60% wartości Dofinansowania: w terminie 14 (czternaście) dni od daty zawarcia Umowy;
b. II transza – do 40% wartości Dofinansowania: w terminie 14 (czternaście) dni od zatwierdzenia przez Fundację sprawozdania końcowego (według faktycznych kosztów organizacji obozu rozliczonych w sprawozdaniu).

! UWAGA !

Rozliczenie dofinansowania, a frekwencja na obozie:

 1. Rozliczenie Dofinansowania dla wszystkich uczestników w pełnej wysokości, tj. 60 zł za dzień na osobę, wymaga udziału każdego uczestnika przynajmniej w jednym dniu obozu przy jednoczesnym udziale uczestników w minimum 80% czasu zajęć na obozie (w przypadku dłuższej nieobecności uczestników, Dofinansowanie rozliczone będzie proporcjonalne do ich obecności).
 2. W przypadku, gdy łączna wartość kosztów obozu rozliczonych w zatwierdzonym przez Fundację sprawozdaniu będzie niższa niż kwota uprzednio wypłaconej Organizatorowi
  I transzy Dofinansowania, Organizator zobowiązany jest do zwrotu niewydatkowanych środków finansowych na rachunek bankowy Fundacji wskazany w Umowie, w terminie zgodnym z terminem złożenia sprawozdania z realizacji obozu. W powyższym wypadku Fundacja nie przekaże Organizatorowi także II transzy Dofinansowania, jako nienależnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 222 902 903lub mail:fundacja@fundacjalotto.pl

Wyniki konkursu „odlOTTOwe ferie 2024″:

Regulamin

Wzory dokumentów do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku
Lista uczestników Obozu – Załącznik nr 3 do Umowy dofinansowania
Lista obecności uczestników zajęć – Załącznik nr 4 do Umowy dofinansowania
Dziennik zajęć – Załącznik nr 5 do Umowy dofinansowania
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (uzyskanie dofinansowania + zgody na utrwalenie wizerunku dziecka) – aktualizacja – Załącznik nr 6 do Umowy dofinansowania
Oświadczenie Organizatora – Załącznik nr 7 do Umowy dofinansowania
Formularz zmian

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji …