Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór wniosków do Programu Dzieci Ukrainy. Dziękujemy organizacjom i instytucjom zainteresowanym udziałem i zachęcamy do dalszej aktywności i działalności na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Inwazja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., spowodowała gwałtowny napływ ludności ukraińskiej do sąsiednich krajów, w celu poszukiwania schronienia przed wojną. Do Polski przyjechały tysiące matek z dziećmi w różnym wieku. Większość uchodźców ma problem
z odnalezieniem się w nowym środowisku, istotną przeszkodą jest stres spowodowany nagłą ucieczką oraz bariera językowa i kulturowa. W celu wsparcia ukraińskich uchodźców i umożliwienia  kobietom podjęcia pracy zarobkowej lub przygotowania się do niej Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wspomóc organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Zgłaszać się do programu mogą podmioty publiczne lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe) na podstawie stosownych przepisów prawa, które zostały wpisane na co najmniej 8 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź do ewidencji prowadzonej dla przedszkoli, szkół.

Uczestnicy projektów grantowych: dzieci uciekinierów z Ukrainy, w wieku do 18 lat, których opiekunowie uczęszczają na kursy zawodowe lub językowe, szukają lub już podjęli legalne zatrudnienie na terenie Polski.

Rodzaj zajęć jakie mogą być organizowane:

 • Opiekuńcze
 • Edukacyjne
 • Sportowe ( w tym wyjścia na basen, parki rozrywki itp.)
 • Kulturalne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne a także wyjścia do kina, teatru itp.)
 • Spotkania z psychologiem, pedagogiem
 • Turystyczne – wycieczki

Czas trwania zajęć – 4 godziny i więcej wraz z minimum 1 posiłkiem
Częstotliwość zajęć – zajęcia codzienne przez 5 – 7 dni w tygodniu
Stawka dofinansowania określana w przeliczeniu na 1 uczestnika 40 zł/dzień
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu 40.000 zł

Kategorie kosztów bezpośrednich/programowych, które mogą być pokryte z darowizny:

 • Koszty związane z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń przeinaczonych na zajęcia np. malowanie, zakup stolików i krzeseł,
 • Koszty związane z zapewnieniem materiałów i sprzętu na zajęcia np. materiały plastyczne i piśmiennicze, książki, podręczniki, drobny sprzęt sportowy itd.
 • Wynagrodzenie osób prowadzących zadanie np. wychowawca, trener sportowy, nauczyciel, psycholog itd.
 • Wyżywienie Beneficjentów
 • Transport i nocleg w przypadku wycieczek
 • Bilety wstępu np. do parku rozrywki czy muzeum
 • Wynajęcie obiektów sportowych
 • Ubezpieczenie

Koszty pośrednie, które mogą by ć pokryte z darowizny:

 • Czynsz za wynajęcie lokalu,
 • Opłaty eksploatacyjne takie jak prąd, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci

Na pokrycie kosztów pośrednich może być przeznaczone maksymalnie do 10% darowizny.
Wkład własny organizatora min. 10% kosztów projektu.

Terminy:

Dofinansowanie dotyczy tylko zajęć prowadzonych do 31.12.2022 r. i nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, przy czym przed przyznaniem dofinansowania wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Aby ubiegać się o darowiznę należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Programu „Dzieci Ukrainy” (do pobrania na dole strony).
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i preliminarz kosztów.
 • Kliknąć w przycisk „Złóż wniosek” znajdujący się na końcu strony
 • Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków
  UWAGA! –do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty
  UWAGA! – jeżeli organizacja:
  – nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana,
  – jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wnioski dołączyć pełnomocnictwa tych osób.
 • nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program ”Dzieci Ukrainy”
  UWAGA! – jeżeli wybiorą Państwo inny program i w nim złożą wniosek nie będzie on rozpatrywany w Programie „Dzieci Ukrainy”
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

W ciągu 20 dni od złożenia wniosku drogą elektroniczną dostaną Państwo informacje o decyzji Zarządu Fundacji.
Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie podlega reklamacji. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania grantu.

UWAGA! Ponieważ do rozliczenia dofinansowania konieczne będą skany oświadczenia podpisanego przez opiekuna uczestnika zajęć pod spodem wzór takiego oświadczenia do pobrania.