Program

Miło nam poinformować, że Zarząd Fundacji LOTTO zdecydował o wyborze 50 „Autorskich Projektów” do realizacji w ramach Programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 6. edycja”.

Miło nam poinformować, że Zarząd Fundacji LOTTO zdecydował o wyborze 50 „Autorskich Projektów” do realizacji w ramach Programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 6. edycja”.
Pełna lista Mistrzów Sportów, którzy będą prowadzić zajęcia sportowe od 1 września 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Mistrzowie 6 edycja

Wszystkich laureatom serdecznie gratulujemy !

Regulamin Programu Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 6. edycja

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału w 6. edycji Programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” (zwanego dalej „Programem”).
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000345434, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zlecania części swoich uprawnień (zadań) innym upoważnionym przez niego podmiotom lub osobom.
 4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Program składa się z dwóch części:
  a. konkursowej – polegającej na wyborze w drodze konkursu do 50 najlepszych autorskich scenariuszy zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 12 – 16 lat,
  b. realizacyjnej – polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 12-16 lat, oraz akcji edukacyjnej dla rodziców młodzieży w wieku 12-16 lat.
  6. Udział w Programie jest nieodpłatny.

§ 2. HARMONOGRAM I TERMINY

 1. Program realizowany będzie w okresie od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., w tym:
  a. część konkursowa od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.,
  b. część przygotowawcza do realizacji zajęć od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  c. część realizacyjna od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., składająca się z dwóch etapów: I etap od dnia 1 września do dnia 7 grudnia 2018 r., II etap od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2019 r.
  d. złożenie sprawozdań z realizacji programu; częściowe od dnia 8 grudnia 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. i końcowe od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2019 r.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Program skierowany jest do osób posiadających uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów, którzy zadeklarują wolę podjęcia się zaplanowania, zorganizowania i realizacji autorskich scenariuszy zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 12-16 lat, zwanych dalej „Zgłaszającymi”.
 2. Zgłaszający musi być osobą fizyczną, pełnoletnią, niekaraną, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniać wszystkie warunki Regulaminu.
 3. Aby wziąć udział w Programie, należy opracować autorski scenariusz cyklu 48 zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 12-16 lat wraz z planowanym harmonogramem i preliminarzem kosztów, a następnie w terminie do dnia 31 maja 2018 r. do godziny 23:59:59 wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci
 4. Do formularza należy załączyć następujące dokumenty:
  a. zaświadczenie o posiadaniu przez Zgłaszającego uprawnień do prowadzenia zajęć sportowych,
  b. aktualne zaświadczenie o niekaralności Zgłaszającego ( nie starsze niż 3 miesiące licząc od dnia składania dokumentów do Konkursu).
 5. Autorski scenariusz powinien uwzględniać następujące wytyczne:
  a. zajęcia sportowe będą skierowane do młodzieży w wieku 12-16 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo,
  b. zajęcia sportowe będą nieodpłatne dla ich uczestników,
  c. zajęcia nie mogą być realizowane w ramach lekcji wf ani innych programów, np. SKS,
  d. zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być urozmaicone i atrakcyjne, za-równo dla dziewcząt, jak i chłopców,
  e. rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności,
  f. zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach,
  g. zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 1 września 2018 r. a 31 maja 2019 r., średnio dwa razy w tygodniu, łącznie nie mniej niż 48 spotkań, z tego co najmniej 20 spotkań w I etapie realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c powyżej,
  h. pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut,
  i. jedne zajęcia powinny być poświęcone informacjom z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznym zachowaniom podczas aktywności fizycznej,
  j. liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób.
 6. Przystąpienie do Programu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3, oznacza, że Zgłaszający:
  a. akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  b. oświadcza, że autorski scenariusz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych,
  c. wyraża zgodę na publikację przez Organizatora w Internecie jego wizerunku oraz danych osobowych takich jak imię, nazwisko, rodzaj uprawianego sportu, osiągnięcia sportowe i szkoleniowe.

§ 4. WYBÓR AUTORSKICH SCENARIUSZY

 1. Kapituła powołana przez Organizatora wybierze do 50 najciekawszych autorskich scenariuszy w oparciu o kryterium oryginalności, innowacyjności podejścia, wykonalności oraz zgodności z założeniami Programu.
 2. Obrady Kapituły odbędą się do dnia 30 czerwca 2018 r.
 3. Zwycięskie autorskie scenariusze (zwane dalej „Dziełami”) zostaną skierowane do realizacji, a z ich autorami (zwanymi dalej „Prowadzącymi”) podpisane zostaną umowy cywilne (zwane dalej „Umowami”).
 4. Wyniki obrad Kapituły wraz z danymi osobowymi Prowadzących (imię nazwisko, rodzaj sportu, z którym był związany Prowadzący, osiągnięcia sportowe) zostaną opublikowane na stronie www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci do dnia 30 czerwca 2018 r.
 5. Decyzje Kapituły nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 5. REALIZACJA PROGRAMU

 1. Umowy w sposób szczegółowy określają zobowiązania Prowadzącego i Organizatora przy realizacji Programu.
 2. W ramach Umów Prowadzący otrzyma od Organizatora wynagrodzenie w wysokości 24.000 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące złotych i 00/100).
 3. Organizator zobowiązany jest do potrącenia z kwoty wynagrodzenia, ustalonej w ust. 2, wszelkich obciążeń publicznoprawnych, o ile właściwe przepisy obowiązujące w dniu zawarcia Umowy lub w dniu wypłaty wynagrodzenia tak będą stanowić. Organizator przekaże na rachunek bankowy Prowadzącego wynagrodzenie w kwocie netto.
 4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Prowadzący przenosi na Organizatora przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Dzieła oraz wszelkich utworów powstałych w trakcie realizacji Dzieła, na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła i innych utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła i innych utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło i inne utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła i innych utworów w sposób inny niż wcześniej omówione – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła i innych utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  d. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Dziele i innych utworach, a także wykorzystywania opracowań Dzieła i innych utworów w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania Dzieła i innych utworów,
 5. Prowadzący przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dzieła i innych utworów (prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów składających się na Dzieło i inne utwory).
 6. Prowadzący na własny koszt przejmuje odpowiedzialność Organizatora w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Dzieło scenariusz i inne utwory jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Prowadzący przenosi na Organizatora wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych prawa autorskiego do Dzieła i innych utworów, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Dziełem i innymi utworami w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej w formie oryginalnej lub dowolnie zmodyfikowanej.
 8. Prowadzący gwarantuje, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu praw do Dzieła i innych utworów. W szczególności Prowadzący upoważnia Organizatora do decydowania o publikacji Dzieła i innych utworów i decydowania o zachowaniu ich integralności.
 9. Prowadzący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: publiczne rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności przez Internet, a także w publikacjach, materiałach i dokumentach Organizatora dotyczących Programu, stworzonych w każdej formie, w tym audiowizualnych. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w ramach działań promocyjnych Organizatora. Ponadto Prowadzący zgadza się aby Organizator mógł przenieść na inne podmioty (w tym Partnerów Programu i fundatora Organizatora – Totalizator Sportowy Sp. z o.o.) prawo korzystania z ww. wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie, w celu promocji Programu Kumulacja Aktywności i działań Fundacji. Zgody, o których mowa powyżej zostają wydane na okres 10 lat, a w celach archiwalnych bezterminowo oraz obejmują wszelkie formy publikacji, w tym w szczególności zwielokrotnianie drukowane, przez wprowadzenie do pamięci komputera lub w Internecie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
 10. Prowadzący zobowiązany jest do:
  a. współpracy ze szkołami gimnazjalnymi, klubami sportowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami NGO działającymi na terenie prowadzonego autorskiego scenariusza, zwłaszcza przy rekrutacji młodzieży i organizacji spotkania edukacyjnego dla rodziców. Prowadzący zobowiązany jest do podania Organizatorowi nazwy, adresu i danych kontaktowych współpracujących szkół i klubów sportowych,
  b. przeprowadzenia minimum jednego spotkania edukacyjnego dla rodziców młodzieży w wieku 12 – 16 lat we współpracy z jedną ze szkół lub klubem sportowym, o których mowa w ust. 10 pkt a,
  c. przekazania materiałów informacyjnych i edukacyjnych (otrzymanych od Fundacji) rodzicom młodzieży uczestniczącej w realizacji autorskiego scenariusza,
  d. przeprowadzenia rekrutacji uczestników prowadzonych przez siebie zajęć sportowych,
  e. niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach w harmonogramie autorskiego scenariusza,
  f. przeprowadzenia cyklu zajęć dla młodzieży w wieku 12 – 16 lat zgodnie z autorskim scenariuszem i jego harmonogramem oraz aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach w okresie pomiędzy 1 września 2018 r. a 31 maja 2019 r. , co najmniej 2 razy w tygodniu (łącznie nie mniej niż 48 spotkań po 90 minut każde), z tym, że w I etapie realizacji zajęć, tj. od 1 września 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. odbędzie się co najmniej 20 spotkań i zajęcia powinny być równomiernie rozłożone w okresie od 1 września 2018 r. do 31 maja 2019 r.,
  g. przeprowadzenia jednych pokazowych zajęć sportowych we wskazanym przez Organizatora miejscu i w uzgodnionym z nim terminie,
  h. przeprowadzenia dwóch ankiet ewaluacyjnych z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach sportowych (na pierwszych zajęciach sportowych i na ostatnich zajęciach sportowych), w tym: wydrukowanie ankiet według przekazanego przez Organizatora wzoru, przesłanie wypełnionych ankiet na adres Organizatora w ciągu 2 tygodni od ich wypełnienia,
  i. sporządzania dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć, składającej się z:
  • list obecności młodzieży uczestniczącej w poszczególnych zajęciach, która będzie zawierać datę, imiona i nazwiska oraz odręczne podpisy uczestników,
  • dziennika zajęć według wzoru przekazanego przez Organizatora,
  j. zebrania od osób biorących udział w zajęciach, a w wypadku osób niepełnoletnich od ich opiekunów prawnych, wypełnionych i podpisanych formularzy z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych oraz ze zgodami na: udział dziecka w zajęciach sportowych, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wg wzoru przekazanego przez Organizatora i przesłania ich Organizatorowi w ciągu 2 tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszych zajęć z młodzieżą,
  k. umożliwiania Organizatorowi lub jego upoważnionym przedstawicielom obserwowania i monitorowania realizacji autorskiego scenariusza, w tym uczestnictwa w wybranych zajęciach,
  l. sporządzania i przesyłania drogą elektroniczną Organizatorowi comiesięcznego sprawozdania z realizacji autorskiego scenariusza według wzoru przekazanego przez Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu obejmującym sprawozdanie,
  m. sporządzenia sprawozdania częściowego z realizacji autorskiego scenariusza w I etapie, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci i dołączenie do niego dokumentacji z realizacji zajęć w I etapie (listy obecności, dziennik zajęć) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.,
  n. sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji autorskiego scenariusza, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci i dołączenie do niego dokumentacji z realizacji zajęć w II etapie (listy obecności, dziennik zajęć) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.,
  o. ponoszenia odpowiedzialności związanych z realizacją Autorskiego Projektu, w szczególności związanych z kontrolowaniem uprawnień współprowadzących do prowadzenia zajęć sportowych,
  p. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją Autorskiego Projektu, w szczególności związanych z wynajmem sali, zakupem sprzętu sportowego, drukiem ankiet, oświadczeń, przesyłkami pocztowymi, transportem,
  q. uczestniczenia w działaniach Organizatora lub wskazanych przez niego partnerów dotyczących Programu i/lub aktywizowania sportowego młodzieży, takich jak np. prowadzenie zajęć pokazowych, udział w eventach sportowych, udzielanie wypowiedzi dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, udział w programach TV i radiowych itp.,
  r. Przestrzegania zapisów Regulaminu Programu.
 11. Prowadzący nie ma prawa używać logotypu Organizatora ani materiałów promocyjnych lub informacyjnych, przekazanych Prowadzącemu przez Organizatora, do jakichkolwiek innych celów niż opisane w niniejszej Umowie.
 12. Organizator zobowiązuje się do:
  a. przekazania Prowadzącemu wszelkich materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, a w szczególności: ulotek dla rodziców, plakatów, koszulek sportowych dla uczestników zajęć i Prowadzących, wzorów ankiet i miesięcznych sprawozdań, list obecności oraz dziennika zajęć,
  b. ubezpieczenia wszystkich osób biorących udział w autorskich scenariuszach od: następstw nieszczęśliwych wypadków (młodzież, Prowadzący, współprowadzący) i odpowiedzialności cywilnej (Prowadzący, współprowadzący, Organizator),
  c. udostępnienie na stronie www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci formularzy: zgłoszeniowego, sprawozdania częściowego i sprawozdania końcowego,
  d. udzielania Prowadzącemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji autorskich scenariuszy,
  e. pokrycia kosztów noclegu i transportu jeżeli w ramach realizacji zobowiązań opisanych § 5 ust 10 pkt g, q Prowadzący weźmie udział w jakimkolwiek evencie sportowym organizowanym lub współorganizowanym przez Organizatora poza miejscem zamieszkania Prowadzącego.
 13. Prowadzący przed przystąpieniem do realizacji autorskiego scenariusza zobowiązany jest wziąć udział w szkoleniu. Celem szkolenia jest przekazanie Prowadzącym szczegółowych zasad realizacji autorskiego scenariusza, sposobu rekrutacji młodzieży do autorskiego scenariusza, zasad współpracy ze szkołami i klubami, sposobu przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych, oświadczeń, sposobu rozliczania i dokumentowania realizacji autorskiego scenariusza, a także przekazanie niezbędnych materiałów, w tym promocyjnych i edukacyjnych (plakaty, ulotki, gadżety). Szkolenie odbędzie się w dniu 1 września 2018 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora w późniejszym terminie.
 14. Organizator zobowiązany jest do:
  a. podpisania Umów z Prowadzącym w terminie nie późniejszym niż do dnia rozpoczęcia szkolenia,
  b. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla Prowadzących,
  c. pokrycia kosztów noclegu i wyżywienia w trakcie szkolenia,
  d. zapłaty Prowadzącemu wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania umów dotyczących realizacji autorskiego scenariusza.
 15. Po podpisaniu Umów Prowadzący przystępuje do realizacji autorskiego scenariusza i innych dzieł na zasadach określonych powyżej oraz doprecyzowanych w Umowie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do monitoringu realizacji poszczególnych autorskich scenariuszy, w tym do wizytowania zajęć sportowych.
 17. W przypadku naruszenia przez Prowadzącego zasad określonych w Regulaminie lub Umowach, Organizator może rozwiązać z Prowadzącym Umowy w trybie natychmiastowym i dochodzić zwrotu części lub całości wypłaconego wynagrodzenia.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umów z Prowadzącym i wycofania całego lub części wynagrodzenia w przypadku gdy:
  a. Prowadzący podał nieprawdziwe dane w momencie zgłoszenia do Programu,
  b. Prowadzący nie zrealizował swoich zobowiązań opisanych w § 5 ust. 10,
  c. Prowadzący przerwał realizację autorskiego scenariusza z przyczyn leżących po jego stronie i deklaruje brak możliwości jego dalszej kontynuacji,
  d. W pozostałych przypadkach określonych w umowach na realizację Projektu.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za finansowe zobowiązania Prowadzącego podjęte w trakcie realizacji Autorskiego Projektu.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Prowadzących i innych osób związanych z realizacją Programu jest Organizator. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i archiwalnych związanych z Programem, z zastrzeżeniem możliwości przekazania przez Organizatora danych osobowych Prowadzącego innym podmiotom, w tym Partnerom Programu, w  celach o których mowa powyżej. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Prowadzący i inne osoby związane z realizacją Programu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia pisemnie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Programu sprawuje Organizator.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej fundacjalotto.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem,
 4. iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków uczestnictwa w Programie dla Prowadzącego. Ponadto, zmiana Regulaminu może wynikać z okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili jego wprowadzania. Zmieniony Regulamin zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej fundacjalotto.pl.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub zakłócające udział Prowadzącego w Programie (np. działania i zaniechania poczty, operatorów telefonicznych, operatorów serwisów internetowych i innych podobnych podmiotów). Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Prowadzących.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Prowadzącego lub osób uczestniczących w Programie.
 7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

Pobierz regulamin

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE 6.EDYCJA

W związku z kończącym się pierwszym etapem realizacji 6 edycji Programu Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej uprzejmie informujemy, że możliwość składania sprawozdań częściowych 6 edycji programu rozpoczyna się od dnia 7 grudnia od godz.: 00:01 do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 23:59

Mistrzowie 6. edycja

Wyszukiwarka zajęć 6. edycja

Multimedia

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Tryb życia dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach ma często negatywny wpływ na budowę somatyczną naszego ciała. Przykładami niekorzystnych wzorców i zachowań z życia młodego człowieka może być długi czas spędzany przed komputerem (telewizorem, telefonem) często w nieodpowiedniej pozycji. Dodatkowo w większości wypadków ograniczona do maksimum aktywność fizyczna, która we współczesnym świecie występuje pod postacią różnych form aktywności ruchowej ...

Tryb życia dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach ma często negatywny wpływ na budowę somatyczną naszego ciała. Przykładami niekorzystnych wzorców i zachowań z życia młodego człowieka może być długi czas spędzany przed komputerem (telewizorem, telefonem) często w nieodpowiedniej pozycji. Dodatkowo w większości wypadków ograniczona do maksimum aktywność fizyczna, która we współczesnym świecie występuje pod postacią różnych form aktywności ruchowej.

Obecnie uznano ją za główny czynnik w prewencji zniekształceń kręgosłupa i postawy ciała (postępowania korekcyjno – kompensacyjnego).

Od wczesnych miesięcy życia kształtuje się kręgosłup dziecka. Aby wspierać jego prawidłowy rozwój, rodzice powinni w odpowiedni sposób dostosowywać do jego ciała i potrzeb przestrzeń, w której porusza się dziecko. Właściwym sposobem na zapobieganie wad postawy ciała jest dbałość o ergonomię kręgosłupa od wczesnych lat dzieciństwa. Takie postępowanie zapobiega przeciążeniom kręgosłupa oraz kształtuje prawidłowe wzorce zachowań ruchowych jak np. podnoszenie przedmiotów pchając je, zamiast ciągnąc: wstawanie z łóżka poprzez pozycję leżenia bokiem, a nie przejście z pozycji leżenia do siadu: a także noszenie plecaka w sposób symetryczny zamiast na jednym ramieniu.

Niewątpliwie istotnym elementem jest również utrzymanie prawidłowej masy ciała od wczesnego dzieciństwa. Nadwaga oraz brak ergonomii w okresie rozwoju często są przyczyną przewlekłych, postępujących dolegliwości bólowych kręgosłupa. Zbyt częste przebywanie w jednej, niezmienionej pozycji, wielokrotne powtórzenia nawyków nieprawidłowego ułożenia ciała w połączeniu z brakiem aktywności ruchowej prowadzi do powstawania wad postawy.

WADY POSTAWY

Wady postawy mogą dotyczyć różnych części ciała: kręgosłupa, kolana, stopy.

W przypadku kręgosłupa wady mogą występować w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Najczęściej występują wady w płaszczyźnie strzałkowej. Spowodowane jest to faktem, że w tej płaszczyźnie w miarę rozwoju motorycznego kształtują się naturalne krzywizny kręgosłupa (przednio – tylne krzywizny kręgosłupa). W literaturze można się spotkać z różnym nazewnictwem dotyczącym wad w płaszczyźnie strzałkowej. Najczęściej jednak możemy się spotkać z następującym podziałem:

 1. Plecy okrągłe
 2. Plecy wklęsłe
 3. Plecy płaskie
 4. Plecy wklęsło – okrągłe

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna ma zadanie terapeutyczno – profilaktyczne w rozwoju człowieka. Głównym jej celem jest przywrócenie prawidłowej postawy poprzez wyrównanie oraz skompensowanie niedoboru ruchowego pod względem ilościowym i jakościowym.

Postawa ciała to indywidualne ukształtowanie ciała i położenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej.

Prawidłowa postawa ciała jest efektem prawidłowej sprawności aparatu kostnego oraz efektywności układu mięśniowego i nerwowego. Pozwala ona na optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, a także na prawidłową realizację zadań ruchowych bez niebezpieczeństwa deformacji poszczególnych segmentów ciała. Dodatkowo utrzymanie prawidłowej postawy stwarza warunki do właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych. W późniejszych latach życia odpowiednie ułożenie ciała zapewnia lepszą koordynację ruchową, sprawność myślenia, koncentrację a także ułatwia przyswajanie wiedzy.

Ćwiczenia korekcyjne

Do ćwiczeń korekcyjnych zaliczamy ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne, które odpowiadają za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Są to następujące grupy mięśniowe: mięśnie brzucha, grzbietu, pośladkowe, przednia i tylna grupa mięśni kończyn dolnych oraz mięśnie własne stóp.

Wszystkie zalecane ćwiczenia powinny być wykonywane na początku bez obciążenia, a następnie przy niektórych może być stosowany opór (przy doborze obciążenia powinna być zachowana pozycja skorygowana). Dokładność wykonywanych ćwiczeń ma duży wpływ na korekcję danej wady postawy. Należy pamiętać, że niektóre ćwiczenia nie mogą być stosowane przy wszystkich wadach np. przy plecach płaskich nie należy wykonywać ćwiczeń wyprostnych, prostujących kręgosłup.

Ćwiczenia dobierane powinny być ze względu na wiek, dla dzieci w formie zabawowej, natomiast dla gimnazjalistówpowinna być forma ścisła.

Zadania ćwiczeń korekcyjnych

 • Uaktywnienie układów: ruchu, krążenia, oddechowego
 • Uzyskanie pełnego zakresu ruchu w stawach oraz utrzymanie odpowiedniej długości i siły wybranych partii mięśniowych
 • Wyrobienie nawyku przybierania odpowiedniej postawy ciała.

Podsumowując, kręgosłup jest podporą całego ciała, większość problemów z nim związanych spowodowanych jest nieprawidłowym postępowaniem w dzieciństwie i nie da się ich „naprawić” w życiu dorosłym.

Od nas i naszego trybu życia teraz będzie zależało czy nasze dzieci wejdą w dorosłość z pozytywnym bagażem doświadczeń i umiejętności, czy też będą musiały żyć z efektami naszych błędów.

ZACZNIJMY JUŻ DZISIAJ!