SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2022

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 08.07.2022 r. do godz. 23.59.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz powinien:
  a. mieć sportowy charakter,
  b. trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy,
  e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 4. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a. transport,
  b. wyżywienie,
  c. zakwaterowanie,
  d. ubezpieczenie na czas obozu,
  e. wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
  f. wynajem obiektów sportowych,
  g. działania kulturalne.
 5. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
 7. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora.
 • Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”.
 2. Zapoznać się ze„Wzorem wniosku”.
 3. Kliknąć w przycisk „Złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji) lub zalogować się, jeśli organizacja posiada już konto.
 5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”.
 6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu wymaganych dokumentów należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.

UWAGA!

! Pamiętaj o aktualizacji dokumentów, jeśli już posiadasz konto w generatorze wniosków – nieaktualny wyciąg z KRS-u oraz skan statutu może być przyczyną uzyskania mniejszej liczby punktów przy ocenie wniosku.

! Tabela pn. „Szczegółowy budżet kosztów obozu” obowiązkowo musi zawierać kategorie kosztów: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie kadry szkoleniowej, ubezpieczenie oraz zawierać wszystkie pozycje kosztowe składające się na całkowity koszt obozu.

! ! Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki na organizację obozu muszą jednoznacznie określać rodzaj kosztów zgodnie z kategoriami określonymi w „Szczegółowym budżecie kosztów obozu”(np. w przypadku jednej faktury wystawionej przez biuro turystyczne każdy rodzaj kosztów powinien być wyszczególniony w osobnej pozycji).

! Dni obozu liczone są kolejno od dnia przyjazdu na miejsce obozu do dnia wyjazdu, pod warunkiem, że w tych dniach przeprowadzone zostaną min. 2 godziny dziennie zajęć sportowych.

! Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż jednego obozu, jednakże na każdy obóz należy złożyć osobny wniosek.

! W celu złożenia wniosku do konkursu należy wybrać w generatorze program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”. Wnioski złożone do innego programu nie będą rozpatrywane w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022”.

! Dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem przed zamknięciem generatora wniosków należy zapisać wprowadzone dane (przycisk „Zapisz”). Wniosek zostanie złożony jeśli wybrany zostanie przycisk „Złóż wniosek”.

! System uniemożliwia złożenie wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku w generatorze wniosków, dostaną Państwo informację o decyzji drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie udziela wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie udziela informacji o przydzielonej punktacji.

UWAGA!

! Organizator jest zobowiązany do realizacji obozu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Każde odstępstwo od wniosku ( np. zmiana terminu, zmiana miejsca realizacji, zmiana kadry szkoleniowej, sposobu wydatkowania środków w stosunku do przedstawionego we wniosku szczegółowego budżetu kosztów obozu oraz zmiana udziału wolontariuszy w realizacji obozu) powinno zostać zgłoszone do Fundacji, przez system informatyczny Fundacji LOTTO, minimum 3 dni przed zaistnieniem i wymaga akceptacji Fundacji.

! Rozliczenie obozu wymaga przedstawienia m.in. oświadczeń rodziców i oświadczeń wolontariuszy (jeśli udział wolontariuszy był wskazany we wniosku) – wzory dokumentów do pobrania poniżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 222 902 903.

Szanowni Państwo,
w związku z pozyskaną przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej informacją, o osobach, które proponują Organizatorom obozów sportowych w ramach projektu Sportowe Wakacje z FL odpłatne przygotowanie wniosku dla programów Fundacji informujemy, że nie współpracujemy z żadnymi osobami czy podmiotami zewnętrznymi, które odpłatnie przygotowują takie wnioski składane do Fundacji LOTTO. Zalecamy, aby Organizator obozu nie korzystał z oferowanej – płatnej pomocy w przygotowaniu wniosku, a także, aby osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Organizatora z Fundacją, była osobą zaufaną i stale współpracującą z Państwem.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022″

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA