Wyniki 2. etapu Konkursu Sportowo Kulturalnie Lokalnie

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że zakończyliśmy 2. etap Konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”.

Zarząd Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, po podsumowaniu punktów z głosowania, które odbyło się poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl, podjął decyzję o przyznaniu darowizny 27 wnioskodawcom.

W każdym województwie do rozdysponowania przeznaczona była pula środków w wysokości 200 000,00 zł. W przypadku, gdy kwota wnioskowana w projekcie z największą liczba głosów w danym województwie, była niższa niż 200 000,00 zł, Zarząd Fundacji przyznał kolejną darowiznę na projekt, który zajął następne miejsce na liście rankingowej w danym województwie, w ramach pozostającej do dyspozycji puli środków.

Z uwagi na niewyczerpanie puli środków przez dwie pierwsze organizacje z listy rankingowej, w przypadku dwóch województw – małopolskiego oraz pomorskiego – wybrano trzech laureatów.

Pełna lista organizacji, które otrzymają darowiznę na realizację projektów inwestycyjnych, znajduje się na dole strony.

Z laureatami konkursu skontaktujemy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy, aby dopełnić formalności pozwalających na przekazanie darowizny.

WYNIKI 1. ETAPU KONKURSU SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE

Zakończyliśmy 1. etap konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”, autorskiego programu realizowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Miło nam poinformować, że na podstawie oceny merytorycznej, wykonanej przez zespół ekspertów Zarząd Fundacji LOTTO wskazał 80 wniosków (po 5 w każdym województwie), które zostały zakwalifikowane do 2. etapu konkursu. Pełna lista wniosków przechodzących do 2. etapu jest do pobrania na dole strony.

INFORMACJE O PROGRAMIE

W ramach konkursu SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Udział w konkursie mogli wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych z zakresu sportu lub kultury, którzy są:

  • organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z  art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2022.1327 tj.z dnia 2022.06.24), zarejestrowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanymi do realizacji, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • jednostkami sektora finansów publicznych określonymi w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 tj. z dnia 2021.02.18) posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury).

Do udziału w programie nie były uprawnione osoby fizyczne, instytucje nastawione na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partie polityczne i fundacje założone przez partie polityczne.

Nabór do konkursu trwał od22 lipca do 13 września 2022 r. Wpłynęło 540 wniosków od Dysponentów Infrastruktury z całej Polski. Każdy wniosek podlegał ocenie formalnej i merytorycznej, na podstawie której Zarząd Fundacji wskazał 80 wniosków, które zostały zakwalifikowane do 2 etapu konkursu.

Od 20 października do 20 listopada trwa 2. etap konkursu, podczas którego poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl gracze w gry Totalizatora Sportowego mogą głosować na projekt wybrany z listy wskazanej w 1. etapie konkursu. Wszystkie zasady dotyczące udziału w głosowaniu znajdują się na stronie www.gramywygrywamy.pl.

Wyniki 2.etapu i lista laureatów  zostaną ogłoszone dnia 30 listopada 2022.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Fundacja nie udziela informacji na temat oceny formalnej i merytorycznej wniosków, a decyzja Zarządu Fundacji ma charakter ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, , edukacji, …