Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji społeczeństwa, pomocy społecznej i ekologii.

W ramach Programu Grantów Fundacja nie przyznaje grantów osobom fizycznym, instytucjom nastawionym na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partiom politycznym.

UWAGA: 

Ze względu na bardzo dużą liczbę składanych wniosków zmianie ulega „Regulamin przyznawania wsparcia” w zakresie terminu ich rozpatrywania. Nowy regulamin do pobrania na dole strony.

Wymagany wkład własny wynosi 5% i może składać się ze środków pochodzących od Wnioskodawcy i z innych źródeł np. dotacji samorządowych.

Wnioski należy składać na nie mniej niż 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Aby ubiegać się o darowiznę należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Programu Grantów (do pobrania na dole strony).
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet.
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się na końcu strony
 • Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków
  UWAGA!–do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty
  UWAGA! – jeżeli organizacja– nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis się z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana,
  – jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wnioski dołączyć pełnomocnictwa tych osób.
 • nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Program Grantów 2024”
  UWAGA!– jeżeli wybiorą Państwo inny program i w nim złożą wniosek nie będzie on rozpatrywany w Programie Grantów
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA!– system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym oraz ocenie Zarządu Fundacji. Decyzje o przyznaniu wsparcia albo o odrzuceniu wniosku dostaną Państwo drogą elektroniczną.

Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie podlega reklamacji. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania grantu.

Formularze do pobrania przez organizacje, które mają podpisaną umowę darowizny z Fundacją LOTTO i chcą wprowadzić zmiany w realizacji projektu opisane w par. 3 ust. 5 umowy.

Skany wypełnionych i podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentacji formularzy aktualizacji należy przesłać na adres email wskazany w umowie w par.10 ust 3 umowy.