STYPENDIUM SPORTOWYCH MARZEŃ

W związku z obchodami jubileuszu 15-lecia istnienia Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja LOTTO wraz ze swoim Fundatorem – Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., inicjuje wspólne przedsięwzięcie pn.: „Stypendium Sportowych Marzeń”.

Program Stypendialny skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, kontynuujących w roku szkolnym 2024/2025 naukę w klasie maturalnej oraz posiadających udokumentowane osiągnięcia w uprawianej przez siebie dyscyplinie.

Stypendium będzie przyznane 30 uczestnikom Programu, wybranym spośród wszystkich kandydatów, którzy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zakwalifikują się do otrzymania Stypendium.

Celem programu jest wsparcie finansowe i rozwój edukacyjny młodych, uzdolnionych sportowców, a także przygotowanie ich do rozpoczęcia kariery w szeroko rozumianym otoczeniu świata sportu.

Stypendium może zostać przyznane uczestnikom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub będąc obywatelami innego państwa posiadają Kartę Polaka;
  • czynnie uprawiają niżej wymienione dyscypliny indywidualnych sportów olimpijskich, w których w ostatnich dwóch latach zdobyli udokumentowane, znaczące osiągnięcia sportowe: gimnastyka (sportowa/na trampolinie/artystyczna), jeździectwo (konkurs/przeszkody/ujeżdżanie), kajakarstwo (slalom/sprint), BMX (freestyle/racing), kolarstwo (górskie/szosowe/torowe), skoki do wody, maraton pływacki, pływanie, zapasy (styl klasyczny/styl wolny), badminton, boks, golf, judo, karate, lekkoatletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, podnoszenie ciężarów, skateboarding, strzelectwo, surfing, szermierka, taekwondo, tenis stołowy, tenis ziemny, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, żeglarstwo, biathlon, skeleton, łyżwiarstwo (figurowe/szybkie, shorttrack), biegi narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne, skoki narciarskie, snowboarding, saneczkarstwo;
  • osiągnęli „dobre” wyniki w nauce, tj. posiadają średnią ocen w roku szkolnym 2023/2024, nie niższą niż 4.0;
  • uzyskali minimum „dobrą” ocenę z zachowania w roku szkolnym 2023/2024;
  • aktualnie nie pobierają stypendium od innego podmiotu (z wyłączeniem stypendiów: socjalnych, naukowych, sportowych pochodzących od instytucji publicznych, klubów i Związków Sportowych ).

Termin naboru Wniosków rozpoczyna się 1 lipca 2024 r. i upływa 9 września 2024 r. (włącznie).

Do Wniosku należy dołączyć, w formie załączników, skany następujących dokumentów:

a) potwierdzające osiągnięcie wyników sportowych:
– zdobycie miejsc 1-5 w Mistrzostwach Polski, w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia złożenia wniosku w odpowiedniej kategorii wiekowej oraz/lub;
– udział w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata,w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia złożenia wniosku, w odpowiedniej kategorii wiekowej;
b) zaświadczenie wystawione przez macierzysty klub Kandydata, potwierdzające czynne uprawianie sportu;
c) świadectwo szkolne, potwierdzające w roku szkolnym 2023/2024średnią ocen nie niższą niż 4.0 oraz min. dobrą ocenę z zachowania;
d) dodatkową dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe, np.: opinia trenera prowadzącego dotycząca: predyspozycji, osiągnięć, sukcesów w uprawianej dyscyplinie sportu, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, medale, puchary, wyróżnienia, etc.;
e) zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w Programie (dotyczy kandydatów niepełnoletnich – do pobrania poniżej).

Wzory dokumentów do pobrania

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji …