KDW 2024

Program wolontariatu pracowniczego to inicjatywa, która umożliwia pracownikom, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym pracodawcy, realizację lokalnych projektów społecznych.

Totalizator Sportowy powierzył koordynację wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, która realizuje program„Kumulacja Dobrej Woli” i przyjmuje od pracowników TS wnioski z opisami projektów społecznych oraz wpiera realizację najlepszych z nich.

Jeśli jesteś pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego, Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacji Totalizatora Sportowego lub osobą współpracującą z Totalizatorem Sportowym, na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym, tj. kolektorem fizycznym, masz chęci i pomysł na to, jak pomagać innym, wystarczy kilka prostych kroków, aby zrealizować projekt wolontariacki:

 1. Zastanów się gdzie jest potrzebna pomoc i czy jesteś w stanie się w nią zaangażować.
 2. Nawiąż kontakt z odbiorcą Twoich działań, ustal zakres pomocy i zasady współpracy.
 3. Zaraź współpracowników ideą wolontariatu i utwórz z nimi co najmniej trzyosobowy zespół.
 4. Zgłoś Wasz projekt on-line, wypełniając formularz zgłoszeniowy z opisem projektu i czekaj na wyniki oceny wniosku.

Szczegółowe informacje o wolontariacie lub pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać:

Pamiętaj! Wolontariat nie jest tożsamy z przekazaniem darowizny na rzecz instytucji, czy organizacji. Przez pomoc rozumiemy osobiste zaangażowanie się wolontariuszy w pracę na rzecz osób potrzebujących we współpracy z wybraną organizacją czy instytucją i jej podopiecznymi.

Wolontariat – jak to zrobić?

 • Poszukaj lokalnie
  Rozejrzyj się w swoim najbliższym otoczeniu. Wolontariat może mieć różne oblicza.Dobry wolontariat to świadoma decyzja, że chcę i mogę przyczynić się do jakiejś zmiany na lepsze. To odpowiedź na wcześniej zdiagnozowane i rozpoznane potrzeby. To solidarność z tymi, którzy zależą od innych, bo sami są zbyt słabi, by udźwignąć ciężar życia. Wolontariusz to ten, który wspiera, pamięta, troszczy się i zastanawia jak pomóc skuteczniej i na dłużej.Działania wolontariuszy mogą być skierowane do dzieci, ale też dorosłych oraz osób starszych, a także realizowane na rzecz zwierząt. Potrzeb jest wiele – najważniejsze jest je dostrzec i na nie odpowiedzieć.Beneficjentami projektów mogą być lokalne podmioty działające na rzecz dobra publicznego i spełniające warunki określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z dnia 2023.03.27) (dalej: „Ustawa”) Porozmawiaj z potencjalnym beneficjentem
  Zacznij od rozmowy – często realne potrzeby są zupełnie inne niż nam się wydaje.
 • Przedstaw projekt kolegom z pracy
  Wolontariat to zorganizowana forma pomocy, której podstawą jest zespół wolontariuszy, dlatego zachęć swoich kolegów i koleżanki z pracy do działania – zorganizuj spotkanie lub rozmawiaj z nimi indywidualnie. Każda grupa wolontariacka powinna liczyć minimum 3 pracowników, ale im więcej zaangażowanych osób, tym lepiej!
 • Wypełnij wniosek
  Projekty wolontariackie realizowane są w ramach programu pn. „Kumulacja Dobrej Woli 2024”. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić wniosek on-line, który można znaleźć pod adresem https://wnioski.fundacjalotto.pl/.Informacje o projekcie zawarte we wniosku stanowią podstawę do przyznania przez Fundację wsparcia finansowego, dlatego bardzo ważne jest, żeby został dobrze wypełniony.

Jak wypełniać wniosek?

Pamiętaj, że oceniając wnioski mamy jedynie informacje, które zostały w nim zawarte, dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze opisać swój projekt.

Ważne jest żeby:

 • Po wejściu do generatora wniosków zalogować się w sekcji „osoba fizyczna” i wybrać program Kumulacja Dobrej Woli.
 • Dobrze określ cel projektu – nie używaj zbyt ogólnych sformułowań, jak np. „pomoc instytucji x”, postaraj się określić na czym ta pomoc będzie polegać np. remont wybranych pomieszczeń w rodzinnym domu dziecka w miejscowości Y. Pamiętaj, że cel musi być: konkretny, mierzalny i możliwy do realizacji!
 • Warto, aby każdy wolontariusz miał jasno określoną rolę, ważne jest żeby określić zadania zgodne z kompetencjami wolontariuszy.
 • W opisie szczegółowym zamieść wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu – przygotowania (spotkanie z beneficjentem, spotkanie z wolontariuszami), zakupy, realizację zadań, etc. Postaraj się zaplanować działania już na etapie wypełniania wniosku.
 • Harmonogram nie musi być nadmiernie szczegółowy, jednak nie może być zbyt ogólny.
 • Budżet projektu musi być dobrze zaplanowany tak, aby rzeczywiste wydatki były w nim odzwierciedlone i aby łatwo było go rozliczyć w sprawozdaniu końcowym.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu i pamiętaniu, że:

 • Projekty wolontariackie to działania prowadzone przez zespoły Pracowników wynagrodzenia i poza czasem pracy.
 • Do Programu mogą przystąpić Zespoły liczące minimum 3 Pracowników.
 • Dofinansowanie realizacji Projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł brutto.
 • Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków, który znajduje się na stronie http://www.wnioski.fundacjalotto.pl/ na minimum 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji Projektu.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Programu:

WOLONTARIUSZ to ten, kto bezinteresownie i ochotniczo pomaga innym, ale nie dlatego, że są oni z nim związani więzami rodzinnymi, bądź dlatego, że upatruje w tym swój własny interes, lecz dlatego że może pomóc, że może czynić dobro.

Pamiętaj!

 • Wniosek można złożyć poprzez https://wnioski.fundacjalotto.pl/, logując się jako „osoba fizyczna” i wybierając program „Kumulacja Dobrej Woli”
 • Przy wydatkowaniu środków dofinansowania należy zbierać dokumenty księgowe (faktury, rachunki), w celu późniejszego rozliczenia.
 • Faktury i rachunki muszą być wystawione na Fundację LOTTO im Haliny Konopackiej (ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, NIP 113-279-19-96).
 • W ciągu 14 dni od zakończenia projektu, należy złożyć sprawozdanie merytoryczne poprzez generator wniosków https://wnioski.fundacjalotto.pl/ i rozliczenie kwoty dofinansowania w „formie papierowej”, na formularzu dostępnym w generatorze wniosków.
 • Do rozliczenia dofinansowania należy dołączyć oryginały wszystkich faktur i rachunków.

Złóż wniosek