SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2023

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 17.06.2023 r. do godz. 23.59.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz powinien:
  a) mieć sportowy charakter,
  b) trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  c) realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d) mieć charakter wyjazdowy,
  e) odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f) być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 – 2017, tj. w wieku od 6 do 23 lat.
 4. Kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 5. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a) transport,
  b) wyżywienie,
  c) zakwaterowanie,
  d) ubezpieczenie na czas obozu,
  e) wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
  f) wynajem obiektów sportowych,
  g) działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie aktywności polegające na wyjściu do kina, teatru, muzeum, (innej instytucji kultury), zwiedzaniu zabytków – dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
 7. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • jest realizowany w tym samym miejscu i terminie co inny obóz tego samego Organizatora, na który otrzymał on dofinansowanie ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”.
 2. Zapoznać się z„Instrukcją wypełnienia wniosku” oraz FAQ.
 3. Kliknąć w przycisk „Złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji) lub zalogować się, jeśli organizacja posiada już konto (jeśli Organizacja już posiada konto, w generatorze wniosków należy uaktualnić dokumenty – nieaktualny wyciąg z KRS-u oraz skan statutu może być przyczyną uzyskania mniejszej liczby punktów przy ocenie wniosku).
 5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”.
 6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu wymaganych dokumentów należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.

UWAGA!

! Wniosek o dofinansowanie należy złożyć minimum 7 dni przed rozpoczęciem obozu sportowego.

! Braki w dokumentach, brak ich aktualizacji oraz niezgodność zapisów we wniosku, mogą być przyczyną uzyskania mniejszej liczby punktów lub skutkować odrzuceniem wniosku przy ocenie.

! Jednym z dokumentów, który należy dołączyć do formularza wniosku jest potwierdzenie zgłoszenia organizacji obozu do Kuratorium Oświaty. Zgłoszenie jest obowiązkowe w przypadku obozu odbywającego się w okresie wakacyjnym, którego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych.

! Ze środków z dofinansowania mogą być sfinansowane jedynie wydatki związane z organizacją obozu sportowego na koszty zgodnie z kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. Rozliczenie dofinansowania na inne kategorie kosztów nie będzie możliwe.

! Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki na organizację obozu muszą jednoznacznie określać rodzaj kosztów zgodnie z kategoriami określonymi w „Szczegółowym budżecie kosztów obozu” (np. w przypadku jednej faktury wystawionej przez biuro turystyczne każdy rodzaj kosztów powinien być wyszczególniony w osobnej pozycji).

! Dni obozu liczone są kolejno od dnia przyjazdu na miejsce obozu do dnia wyjazdu, pod warunkiem, że w tych dniach przeprowadzone zostaną min. 2 godziny dziennie zajęć sportowych.

! Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 3 obozów, jednakże na każdy obóz należy złożyć osobny wniosek.

! Termin rozpatrywania wniosku wynosi 30 dni od jego złożenia. Termin ten jednak może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. O wyniku oceny Organizator zostanie poinformowany przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres.

! Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie udziela wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie udziela informacji o przydzielonej punktacji.

! Po przyznaniu dofinansowania Organizator otrzyma droga mailową Umowę dofinansowania. Umowę należy podpisać i odesłać w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Podpisana umowa będzie stanowiła podstawę do wypłaty Organizatorowi dofinansowania w pełnej przyznanej kwocie, która podlega rozliczeniu poprzez złożenie sprawozdania po zakończeniu obozu.

! Organizator ma obowiązek rozliczyć otrzymane dofinansowanie oraz udokumentować poniesiony zadeklarowany wkład własny. W celu rozliczenia dofinansowania konieczne będzie dołączenie do sprawozdania odpowiednich dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem zapłaty poniesionych kosztów.

! Organizator jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków dofinansowania na rachunek bankowy Fundacji wskazany w Umowie, w termie zgodnym z terminem złożenia sprawozdania z realizacji obozu.

! Rozliczenie obozu wymaga przedstawienia m.in. oświadczeń rodziców i oświadczeń wolontariuszy (jeśli udział wolontariuszy był wskazany we wniosku) – wzory dokumentów do pobrania poniżej.

UWAGA!

! Organizator jest zobowiązany do realizacji obozu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Każde odstępstwo od wniosku (np. zmiana terminu, zmiana miejsca realizacji, zmiana kadry szkoleniowej, sposobu wydatkowania środków w stosunku do przedstawionego we wniosku szczegółowego budżetu kosztów obozu oraz zmiana udziału wolontariuszy w realizacji obozu) powinno zostać zgłoszone do Fundacji, przez system informatyczny Fundacji LOTTO, minimum 3 dni przed zaistnieniem i wymaga akceptacji Fundacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 222 902 903.

Szanowni Państwo,
w związku z pozyskaną przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej informacją, o osobach, które proponują Organizatorom obozów sportowych w ramach projektu Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO odpłatne przygotowanie wniosku dla programów Fundacji informujemy, że nie współpracujemy z żadnymi osobami czy podmiotami zewnętrznymi, które odpłatnie przygotowują takie wnioski składane do Fundacji LOTTO. Zalecamy, aby Organizator obozu nie korzystał z oferowanej – płatnej pomocy w przygotowaniu wniosku, a także, aby osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Organizatora z Fundacją, była osobą zaufaną i stale współpracującą z Państwem.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023″

Wzory dokumentów do pobrania