SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2023

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej po raz czwarty pełniła funkcje operatora krajowego w ramach programu „Sportowe Wakacje +” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

O dofinansowanie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musiała mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie mógł osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz musiał:
  a) mieć sportowy charakter,:
  b) trwać co najmniej 7 dni oraz musiał być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem mogło być objęte maksymalnie 10 dni obozu,:
  c) realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,:
  d) mieć charakter wyjazdowy,:
  e) odbywać się wyłącznie na terenie Polski,:
  f) być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnikami obozu sportowego mogły być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 – 2017, tj. w wieku od 6 do 23 lat.
 4. Kadra szkoleniowa musiała składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 5. Dofinansowanie mogło obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach::
  a) transport,:
  b) wyżywienie,:
  c) zakwaterowanie,:
  d) ubezpieczenie na czas obozu,:
  e) wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),:
  f) wynajem obiektów sportowych,:
  g) działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie aktywności polegające na wyjściu do kina, teatru, muzeum, (innej instytucji kultury), zwiedzaniu zabytków – dofinansowanie obejmowało koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie mogła przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
 7. Okres dofinansowania mógł obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie mogło dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Organizatora musiał wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie mógł uzyskać dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • miał charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • był realizowany w tym samym miejscu i terminie co inny obóz tego samego Organizatora, na który otrzymał on dofinansowanie ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków dokonywana była przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora
 • Wnioski były rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Organizatorzy byli zobowiązani do złożenia Fundacji końcowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji obozu w terminie 30-stu dni od daty zakończenia obozu, a w przypadku gdy umowa została zawarta po zakończeniu obozu – w terminie 21-stu dni od daty podpisania umowy.

Wszyscy organizatorzy złożyli wymagane sprawozdania, tym samym rozliczając dofinansowania obozów.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023″

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów – 379
 • Liczba uczestników – 15 912
 • Liczba godzin zajęć sportowych – 14 337

Filmy z realizacji programu:

Wzory dokumentów do pobrania