POPRZEDNIE EDYCJE

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2022

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej pełniła funkcję operatora krajowego w ramach programu „Sportowe Wakacje +” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

O dofinansowanie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musiała mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie mógł osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz musiał:
  a. mieć sportowy charakter,
  b. trwać co najmniej 7 dni oraz musiał być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem mogło być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy,
  e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kadra szkoleniowa musiała składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 4. Dofinansowanie mogło obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a. transport,
  b. wyżywienie,
  c. zakwaterowanie,
  d. ubezpieczenie na czas obozu,
  e. wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
  f. wynajem obiektów sportowych,
  g. działania kulturalne.
 5. Dofinansowanie mogło być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie mogła przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
 7. Okres dofinansowania mógł obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie mogło dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Wnioskodawcy musiał wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie mógł uzyskać dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • miał charakter komercyjny, realizowany był w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków dokonywana byłą przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora.
 • Wnioski były rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Organizatorzy byli zobowiązani do złożenia Fundacji końcowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji obozu w terminie 30-stu dni od daty zakończenia obozu, a w przypadku refundacji kosztów zakończonego obozu – w terminie 30-stu dni od daty zawarcia umowy. 
Wszyscy organizatorzy złożyli wymagane sprawozdania, tym samym rozliczając dofinansowania obozów

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022″

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów – 446
 • Liczba uczestników – 17 213
 • Liczba godzin zajęć sportowych – 17 290

Filmy z realizacji programu:

Wzory dokumentów do pobrania: