26.03.2021

24 marca przekazaliśmy dwa samochody WV Caddy dwóm podmiotom prowadzącym działalność charytatywną w Częstochowie. Pierwszy trafi do Domu Zakonnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, który prowadzi m.in. jadłodajnię dla osób wykluczonych. Drugi będzie służył Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie. Życzymy szerokiej drogi w prowadzonych działaniach społecznych!

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie jest niepubliczną placówką dla dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, słabosłyszących, słabowidzących, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności.

Ośrodek opiekuje się dziewczętami uczęszczającymi do szkoły podstawowej od 1 do 8 klasy, szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Więcej informacji o placówce na stronie www.sowj.pl.

Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Częstochowie – Zakon Pallotynów prowadzi szereg działań charytatywnych i resocjalizacyjnych takich jak jadłodajnia dla osób ubogich i bezdomnych.