WYNIKI 2. ETAPU KONKURSU SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE EDYCJA 2023

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że zakończyliśmy 2. Etap konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” edycja 2023.
Decyzją Zarządu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, po zliczeniu punktów z głosowania na stronie www.gramywygrywamy.pl przyznano darowiznę 48 wnioskodawcom.
Przypominamy, że w każdym województwie do wygrania była pula środków (300 000 zł).
Pełna lista organizacji, które otrzymają darowiznę na realizację projektów inwestycyjnych znajduje się poniżej.
Z laureatami konkursu skontaktujmy się drogą elektroniczną na podany we wniosku adres mailowy celem dopełnienia formalności pozwalających na przekazanie darowizny.

Laureaci edycji 2023

WYNIKI 1. ETAPU KONKURSU SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE EDYCJA 2023

Zakończyliśmy 1. etap konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” edycja 2023. Miło nam poinformować, że na podstawie oceny merytorycznej, wykonanej przez zespół ekspertów Zarząd Fundacji LOTTO wskazał 89 wniosków (do 6 w każdym województwie), które zostały zakwalifikowane do 2. etapu konkursu. Pełna lista wniosków przechodzących do 2. etapu jest do pobrania poniżej.

Wyniki 1. etapu

INFORMACJE O PROGRAMIE

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej aktywnie wspiera promocję sportu i kultury. Jednak aby można było rozwijać zdolności i talenty sportowe albo artystyczne muszą być zapewnione wygodne i bezpieczne warunki lokalowe,   musi być dostępny odpowiedni sprzęt i wyposażenie. Dlatego Fundacja zdecydowała o zorganizowaniu konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie”, w ramach którego wspiera budowę lub remont i uzupełnienie wyposażenia infrastruktury sportowej lub kulturalnej w każdym województwie na terenie Polski. Ponieważ sami mieszkańcy najlepiej wiedzą co jest potrzebne a czego brakuje w ich najbliższej okolicy, przy realizacji konkursu brane są pod uwagę zgłoszenia potrzeb infrastrukturalnych poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl a dofinansowanie otrzymują te inwestycje, które w II etapie konkursu uzyskują najwięcej wskazań w internetowym głosowaniu także poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl. W 2022 roku odbyła się pierwsza edycja do której zgłoszonych zostało 540 inwestycji a w 2. etapie konkursu oddano blisko 4 milionów głosów. Widząc ogromne zaangażowanie społeczeństwa w rozwój lokalnej infrastruktury, Fundacja LOTTO zdecydowała o ogłoszeniu kolejnej edycji programu.

Edycja 2023

Od 20 kwietnia zaczynamy 2. edycję Konkursu Sportowo Kulturalnie Lokalnie. W ramach konkursu Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej będzie wspierać realizacje projektów infrastrukturalnych poprzez udzielenie darowizn pieniężnych w wysokości od 50 000 zł do 200 000 zł na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.  

Pula nagród w aktualnej edycji wynosi po 300 000 zł w każdym województwie.

Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych z zakresu sportu lub kultury, którzy są:

 • organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z  art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2022.1327 tj. z dnia 2022.06.24), zarejestrowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanymi do realizacji, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • jednostkami sektora finansów publicznych określonymi w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 tj. z dnia 2021.02.18) posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury), które są właścicielami bądź najemcami lub dzierżawcami obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 5 lat licząc daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, zwane dalej Dysponentami Infrastruktury.
  Jeżeli dysponent infrastruktury nie jest prawnym właścicielem ziemi/obiektów należy dołączyć zgodę właściciela na działania opisane we wniosku.

Dysponent infrastruktury jest zobowiązany zapewnić minimum 20% (dwadzieścia procent) wkładu własnego, na który składać się mogą środki własne, którymi dysponent infrastruktury już dysponuje i środki pozyskane w celu realizacji Projektu z innych źródeł, np. z dotacji publicznych lub od prywatnych sponsorów i darczyńców.  

Termin zakończenia realizacji inwestycji nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2024r.

W programie nie mogą brać udziału uprawnione osoby fizyczne, instytucje nastawione na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego), partie polityczne i fundacje założone przez partie polityczne oraz laureaci poprzedniej edycji konkursu.   

Każdy Dysponent Infrastruktury może złożyć tylko 1 wniosek opisujący pojedynczą inwestycję.

Nabór wniosków do konkursu trwa od 20 kwietnia do 05 czerwca 2023 r.      

Od 17 sierpnia do 18 września będzie trwać 2. etap konkursu, podczas którego poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl gracze w gry Totalizatora Sportowego będą mogli głosować na projekt wybrany z listy wskazanej w 1. etapie konkursu. W wyniku głosowania powstanie lista rankingowa najbardziej popieranych projektów w każdym województwie. Na podstawie tej listy Zarząd Fundacji wskaże od 2 do 6 laureatów konkursu w danym województwie.
Wyniki 2.etapu i lista laureatów zostaną ogłoszone w dniu 28 września 2023. 

Aby ubiegać się o darowiznę należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem (do pobrania na dole strony),
 • Przygotować szczegółowy opis inwestycji, w tym harmonogram działań i budżet, niezbędne dokumenty, w tym zgody i oświadczenia,
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się na końcu strony,
 • Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zalogować się (o ile jest już założony profil organizacji) lub zarejestrować się do systemu informatycznego
  UWAGA! – do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty
  UWAGA!  – jeżeli organizacja:
  – nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza aktualny odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana np. Rejestru Instytucji Kultury lub Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych itp.
  – jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwa tych osób.
 • Po uzupełnieniu wszystkich informacji w panelu organizacji należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”, wybrać program „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” oraz osoby do reprezentacji (wszystkie które zgodnie ze statutem są uprawnione do podpisywania umowy” oraz osobę do kontaktu a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz”
 • Przed wypełnianiem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku”
  UWAGA! – System uniemożliwia złożenie wniosku, jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki, po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.
  UWAGA! – Dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem przed zamknięciem generatora wniosków lub jeżeli wypełnianie wniosku trwa dłużej niż 1 godzinę należy zapisać wprowadzone dane (przycisk „Zapisz”). Wniosek zostanie złożony, jeśli wybrany zostanie przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – jeżeli rozpoczęli Państwo wypełnianie wniosku, zrobili zapisz i go zamknęli to chcąc wrócić do wypełniania należy nacisnąć przycisk „Lista wniosków” i otworzyć zapisany tam odpowiedni wniosek. Jeżeli wybraliby Państwo przycisk „Złóż wniosek” otworzy się nowy formularz bez wcześniej wpisanych informacji.

Wnioski w poszczególnych województwach będą rozpatrywane zgodnie z adresem inwestycji a nie adresem siedziby Wnioskodawcy.

Dysponent infrastruktury może złożyć wniosek na już rozpoczętą, będącą w trakcie realizacji inwestycję, z tym że z darowizny nie będzie można refundować kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku. Koszty poniesione do momentu złożenia wniosku mogą stanowić wkład własny dysponenta.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu Fundacja nie udziela informacji na temat oceny formalnej i merytorycznej wniosków, a decyzja Zarządu Fundacji ma charakter ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

Edycje zakończone

Sportowo Kulturalnie Lokalnie edycja 2022

Nabór do konkursu w 1. edycji trwał od 22 lipca do 13 września 2022 r. Wpłynęło 540 wniosków od Dysponentów Infrastruktury z całej Polski. Każdy wniosek podlegał ocenie formalnej i merytorycznej, na podstawie której Zarząd Fundacji wskazał 80 wniosków (po 5 w każdym województwie), które zostały zakwalifikowane do 2 etapu konkursu trwającego od 20 października do 20 listopada 2022r. podczas, którego poprzez stronę www gramywygrywamy.pl   gracze w gry Totalizatora Sportowego mogli głosować na projekt wybrany z listy wskazanej w 1. etapie konkursu. Po podsumowaniu punktów z głosowania zarząd podjął decyzję o przyznaniu darowizny 27 laureatom. Wyniki 2.etapu i lista 27 laureatów ogłoszone zostały w dniu 30 listopada 2022 r. (lista z laureatami znajduje się na dole strony).        

W każdym województwie do rozdysponowania przeznaczona była pula środków w wysokości 200 000,00 zł. W przypadku, gdy kwota wnioskowana w projekcie z największą liczba głosów w danym województwie, była niższa niż 200 000,00 zł, Zarząd Fundacji przyznał kolejną darowiznę na projekt, który zajął następne miejsce na liście rankingowej w danym województwie, w ramach pozostającej do dyspozycji puli środków. Z uwagi na niewyczerpanie puli środków przez dwie pierwsze organizacje z listy rankingowej, w przypadku dwóch województw – małopolskiego oraz pomorskiego – wybrano trzech laureatów.

Laureaci edycja 2022

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji …