„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szerokorozumianej gospodarki – Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanowiła wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej została wybrana operatorem krajowym Programu Ministerstwa Sportu „Sportowe Wakacje+”. Dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu budżet programu Fundacji  „Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO” wzrósł do 10 mln. zł, co oznacza, że dwukrotnie więcej organizacji może liczyć na otrzymanie dofinansowania na zorganizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 30listopada 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.Wnioski o refundację kosztów obozu można składać do dnia 31 października 2020 r. W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Organizacje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie RP.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na następujące kategorie: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników obozu.
 3. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków, o których mowa w pkt. 2.
 4. Każdy obóz powinien:
  a. mieć charakter sportowy,a zajęcia stricte sportowe powinny być realizowane co najmniej 2 godziny dziennie;
  b. trwać co najmniej 10 następujących po sobie dni kalendarzowych;
  c. odbywać się wyłącznie na terenie Polski;
  d. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
  e. być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 5. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 6. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizację dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

Ocena wniosków będzie dokonywana dwuetapowo przez zespół ekspertów:

 • Ocena formalna;
 • Ocena merytoryczna.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
 2. Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym:
  a. harmonogram działań;
  b. budżet;
  c. informacje o uprawnieniach kadry szkoleniowej.
 3. Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji).
 5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
  UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w konkursie„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
 6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.
 7. Po złożeniu wniosku należy dodatkowo uzupełnić dokumenty dotyczące uprawnień kadry szkoleniowej.
  UWAGA! W tym celu należy nacisnąć przycisk „Uprawnienia kadry szkoleniowej”.

Po ocenie wniosków Organizator zostanie poinformowany przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ocena wniosku następuje w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Fundacja zastrzega, iż termin oceny może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji Fundacji przez Ministerstwo Sportu.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie jest zobowiązana do udzielania informacji o przydzielonej punktacji.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego z osobami odpowiedzialnymi za Program:

UWAGA! Regulamin został zaktualizowany w dniu 29.10.2020 r.