SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2024

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej została ponownie wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na ogólnokrajowego operatora konkursu w ramach programu „Sportowe Wakacje +”. Na realizację tego programu MSiT wraz z Fundacją łącznie przeznaczają w 2024 r. kwotę 25 500 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyjazdowych obozów sportowych odbywających się w terminie od 20 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do15.09.2024 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, w szczególności:

 • związki stowarzyszeń,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (jego organizator nie może osiągnąć dochodu),
 2. każdy obóz powinien:
  - mieć sportowy charakter,
  - trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  - realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  - mieć charakter wyjazdowy,
  - odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  - być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 – 2018, tj. w wieku od 6 do 24 lat,
 4. kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia sportowe: trenera lub instruktora,
 5. dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki poniesione na uczestników obozu w kategoriach:
  - transport,
  - wyżywienie,
  - zakwaterowanie,
  - ubezpieczenie na czas obozu,
  - wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe (tj. trenera lub instruktora),
  - wynajem obiektów sportowych,
  - działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie wycieczki polegające na: wyjściu do kina, teatru, muzeum, innej instytucji kultury, zwiedzaniu zabytków - dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).
 6. kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może przekroczyć 100 zł (sto złotych) za 1 dzień obozu, jednak nie więcej niż 1 000 zł (tysiąc złotych) za cały okres obozu,
 7. kwota dofinansowania w przypadku realizacji obozów sportowych w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich (nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) na jednego uczestnika nie może przekroczyć 200 zł (dwieście złotych) za 1 dzień obozu, jednak nie więcej niż 2 000 zł (dwa tysiące złotych) za cały okres obozu,
 8. okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu,
 9. dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu,
 10. wkład własny organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, tj. realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizację dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • jest realizowany w tym samym miejscu i terminie co inny obóz tego samego organizatora, na który otrzymał on dofinansowanie ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • ocena formalna w zakresie spełnienia wszystkich warunków wymaganych w konkursie.
 • ocena merytoryczna, obejmująca przygotowanie programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe jego organizatora oraz planowane wydatki.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Aby złożyć wniosek należy:

 • zapoznać się z regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2024”, kliknąć w przycisk „regulamin” znajdujący się poniżej,
 • następnie kliknąć przycisk „złóż wniosek”,
 • wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP)lub zalogować się - jeśli organizacja/organizator posiada już konto w generatorze wniosków. Należy pamiętać o uaktualnieniu dokumentów.
  UWAGA:
  !!! Nieaktualny: KRS lub wyciąg z innego rejestru, skan statutu- będą skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych !!!
 • kliknąć przycisk „wnioski” i wybrać program: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2024”,
 • po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu wymaganych dokumentów kliknąć przycisk „złóż wniosek”.

UWAGA!

!!! Braki w dokumentach, braki ich aktualizacji i/lub podanie we wniosku nieprawdziwych danych, błędy rachunkowe, brak 5% udziału własnego będą skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych !!!

! Ze środków programu mogą być sfinansowane wydatki związane z organizacją obozu sportowego jedynie w kategoriach koszów wskazanych we wniosku. Rozliczenie dofinansowania przeznaczone na inne, niezgłoszone we wniosku kategorie kosztów nie będzie możliwe !

! Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki zorganizowania obozu muszą jednoznacznie określać rodzaj kosztów zgodnie z kategoriami określonymi w „Szczegółowym budżecie kosztów obozu” (np. w przypadku jednej faktury wystawionej przez biuro turystyczne każdy rodzaj kosztów powinien być wyszczególniony w osobnej pozycji)!

! Dni obozu liczone są kolejno od dnia przyjazdu na miejsce obozu do dnia wyjazdu, pod warunkiem, że w każdym z tych dni przeprowadzone zostaną min. 2 godziny zajęć sportowych !

! Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 5 obozów, jednakże na każdy obóz należy złożyć osobny wniosek !

! Negatywna ocena formalna lub merytoryczna, skutkująca odrzuceniem wniosku, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie udziela wyjaśnień o powodach przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie udziela informacji o uzyskanej punktacji w trakcie oceny wniosku !

!!! Po przyjęciu wniosku o dofinansowanie do realizacji oraz przyznaniu dofinansowania, organizator obozu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z jego realizacji w terminie:

a) 14 (czternaście) dni od daty przyznania dofinansowania – w przypadku obozów, które już się zakończyły,
b) 14 (czternaście) dni od dnia zakończenia obozu – w przypadku obozów, które są w trakcie realizacji lub odbędą się w późniejszym terminie !!!

! Organizator ma obowiązek dostarczyć podpisaną Umowę wraz z załącznikami do biura Fundacji najpóźniej do dnia złożenia rozliczenia z realizacji obozu. Brak odesłania Umowy bądź przesłanie niekompletnej dokumentacji w określonym powyżej terminie jest równoznaczne z rezygnacją przez organizatora z dofinasowania.

! Organizator ma obowiązek rozliczyć otrzymane dofinansowanie oraz udokumentować poniesiony, zadeklarowany we wniosku wkład własny. W celu rozliczenia dofinansowania konieczne jest dołączenie do sprawozdania odpowiednich dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem zapłaty poniesionych kosztów !

! Zweryfikowana kwota dofinansowania zostanie przekazana przez Fundację na wskazany przez organizatora obozu rachunek bankowy po zaakceptowaniu rozliczenia z realizacji obozu oraz posiadania przez Fundację środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowe Wakacje +” !

UWAGA!

! Organizator jest zobowiązany do realizacji obozu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Takie odstępstwa jak: zmiana terminu, zmiana miejsca realizacji, zmiana kadry szkoleniowej, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później niż na 3 dni, przed zaistnieniem, w systemie, w którym składano wniosek o dofinansowanie i uzyskać w powyższym systemie akceptację Fundacji LOTTO !

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 222 902 903.

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się informacjami, o składaniu propozycjiodpłatnego przygotowania wniosku wramach projektu Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2024 - informujemy, że FundacjaLOTTOnie współpracuje z żadnymi podmiotami i osobami prowadzącymi taką działalność. Zalecamy, aby organizator obozu nie korzystał zpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku. Jak również aby Państwo wyznaczyli do kontaktu z Fundacją osobę zaufaną i stale z wami współpracującą.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

POPRZEDNIE EDYCJE

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2023

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023” - czwarta edycja programu mającego na celu wsparcie organizacji obozów sportowych wyjazdowych. Obozy mogły odbywać się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r. i musiały spełniać warunki określone w Regulaminie. Dofinansowanie mogło zostać przeznaczone na: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, działania kulturalne, wynajem obiektów i wynagrodzenie prowadzącego. Program rozpoczął się 30 maja i trwał do 31 grudnia 2023 r.

Budżet programu wynosił 15 mln zł i był współfinansowany w 2/3 ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023"

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów – 379
 • Liczba uczestników – 15 912
 • Liczba godzin zajęć sportowych – 14 337

Filmy z realizacji programu:

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2022

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022” to trzecia edycja programu mającego na celu wsparcie organizacji obozów sportowych stacjonarnych i wyjazdowych. Obozy mogły odbywać się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. i musiały spełniać warunki określone w Regulaminie m.in. trwać minimum 7 dni, realizować określony program sportowy. Dofinansowanie mogło zostać przeznaczone na: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, działania kulturalne, wynajem obiektów i wynagrodzenie prowadzącego. Program rozpoczął się 8 czerwca i trwał do 31 grudnia 2022 r.

Budżet programu wynosił 15 mln zł i był współfinansowany w 2/3 ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022"

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów - 446
 • Liczba uczestników - 17 213
 • Liczba godzin zajęć sportowych - 17 290

Filmy z realizacji programu:

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” to druga edycja programu mającego na celu wsparcie organizacji obozów sportowych stacjonarnych i wyjazdowych. Obozy mogły odbywać się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. i musiały spełniać warunki określone w Regulaminie m.in. trwać minimum 10 dni, realizować określony program sportowy. Dofinansowanie mogło zostać przeznaczone na: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, działania kulturalne, wynajem obiektów i wynagrodzenie prowadzącego. Program rozpoczął się 28 maja i trwał do 31 grudnia 2021 r.

Budżet programu wynosił 15 mln zł i był współfinansowany w 2/3 ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021"

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów - 515
 • Liczba uczestników - 19 254
 • Liczba godzin zajęć sportowych – 21 478

Film z realizacji programu:

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2020

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to pierwsza edycja programu skierowanego do organizacji pozarządowych, powołanych w ramach swojej podstawowej działalności statutowej do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które mogły ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy mogli ubiegać się o dofinansowanie na: transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Obozy sportowe mogły odbywać się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Budżet zadania wynosił 10 mln zł i był współfinansowany w 50% ze środków dotacji Ministerstwa Sportu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2020″

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów - 347
 • Liczba uczestników – 11 241
 • Liczba godzin zajęć sportowych – 18 000

Film z realizacji programu: