Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, , edukacji, pomocy społecznej i ekologii.

W ramach Programu Grantów Fundacja nie przyznaje grantów osobom fizycznym, instytucjom nastawionym na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partiom politycznym.

UWAGA! – Wnioski należy składać na nie mniej niż 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Aby ubiegać się o darowiznę należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Programu Grantów (do pobrania na dole strony).
 • Przygotować szczegółowe założenia swojego projektu, w tym harmonogram działań i budżet.
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się na końcu strony
 • Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków
  UWAGA!–do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji
 • Wpisać dane w panelu logowania i dołączyć odpowiednie aktualne dokumenty
  UWAGA! – jeżeli organizacja:
  – nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym to w miejsce „podłącz KRS” podłącza odpis z rejestru/ewidencji, w której jest zarejestrowana,
  – jeżeli umowę podpisywać będą osoby, które nie są wymienione w KRS lub w wypisie z innej ewidencji należy do wnioski dołączyć pełnomocnictwa tych osób.
 • nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Program Grantów 2023”
  UWAGA!– jeżeli wybiorą Państwo inny program i w nim złożą wniosek nie będzie on rozpatrywany w Programie Grantów
 • Wypełnić wniosek i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty
  UWAGA! – sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok poprzedni, które należy dołączyć do wniosku,  muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy
  UWAGA! – przy wypełnianiu tabeli „Preliminarz kosztów projektu” należy ujmować koszty w układzie rodzajowym np. jeżeli projekt obejmuje zawody biegowe nie wystarczy napisać „organizacja zawodów biegowych” tylko należy wymienić koszty, które się na to składają np. „wytyczenie trasy”, „pomiar czasu”, „wynagrodzenie sędziów”, „medale”, „obsługa medyczna” itd.
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA!– system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym oraz ocenie Zarządu Fundacji. Decyzje o przyznaniu wsparcia albo o odrzuceniu wniosku dostaną Państwo drogą elektroniczną.

Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie podlega reklamacji. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania grantu.

UWAGA! – zgodnie z punktem 4 „Regulaminu przyznawania wsparcia” Wnioskodawcy, którzy otrzymają wsparcie, będą zobowiązani do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu.

W ramach sprawozdania będzie należało wypełnić tabelę „Rozliczenie kosztów projektu”, w której będzie trzeba przedstawić wszystkie poniesione koszty, ze wszystkich źródeł finansowania, wraz z numerami dokumentów księgowych (faktur, rachunków)  oraz dołączyć skany tylko tych dokumentów księgowych,  które były pokrywane ze środków otrzymanych z Fundacji LOTTO.

Środki, pochodzące z darowizny z Fundacji LOTTO, niewydatkowane na realizację projektu i niewykazane ww. tabeli będzie należało zwrócić na konto Fundacji LOTTO.