Unieważnienie konkursu na wybór Partnera, który weźmie udział w Projekcie Fundacji LOTTO – „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży”

19.03.2018

Fundacja LOTTO informuje, iż na podstawie pkt 13.4 Zaproszenia do konkursu na: wybór Partnera, który weźmie udział w Projekcie Fundacji LOTTO – „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży” unieważnia Konkurs na wybór Partnera, który weźmie udział w Projekcie Fundacji LOTTO – „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży”.

Dodatkowe postanowienia dotyczące zaproszenia do konkursu na wybór Partnera, który weźmie udział w Projekcie Fundacji LOTTO „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży”

15.01.2018

Termin przyjmowania ofert zostaje przedłużony do dnia 29.01.2018 r. do godziny.12.00
Dopuszcza się możliwość składania ofert przez konsorcjum firm.

ZAPROSZENIE DO KONKURSU NA: wybór Partnera, który weźmie udział w Projekcie Fundacji LOTTO – „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży”

08.12.2017

1. Informacje o Zamawiającym
Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie (03-728), ul. Targowa 25.
NIP: 113-279-19-96.
REGON: 142218565.
https://www.fundacjalotto.pl.

2. Istotne informacje dotyczące Konkursu
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania Ofert częściowych.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert wariantowych.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert wspólnych.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału podwykonawców.
2.5. W przypadku złożenia przez Partnera Oferty zawierającej nieprawdziwe dane Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Przedmiotu Konkursu.
2.6. Zamawiający dokona wyboru Partnera, który będzie doproszony do współrealizacji projektu Zamawiającego pt. „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży”.
2.7. Zamawiający informuje, że nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

3. Definicje
Zdefiniowane poniżej pojęcia, przyjmują w Zaproszeniu do Konkursu przypisane im znaczenie, jeżeli pisane są wielką literą, niezależnie czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej:
3.1. Partner – oznacza przedsiębiorcę, osobę prawną, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, której działanie umożliwi realizację celów statutowych Fundacji LOTTO oraz wesprze Fundację LOTTO w realizacji projektów w latach 2017-2020;
3.2. Formularz Konkursowy – formularz, na którym Wykonawcy zobowiązani są składać Oferty w niniejszym Konkursie, stanowiący Załącznik nr 1;
3.3. Konkurs – niniejszy Konkurs prowadzony jest w oparciu o zasady określone w Zaproszeniu, w którym mogą składać Oferty wszyscy zainteresowani Wykonawcy;
3.4. Przedmiot Konkursu – czynności opisane w pkt 4 Konkursu;
3.5. Umowa – umowa, regulująca zasady i warunki realizacji Przedmiotu współpracy, którą Zamawiający zamierza zawrzeć z Partnerem w wyniku Konkursu;
3.6. Załącznik – oznacza każdy dokument tak nazwany, stanowiący integralną część Zaproszenia do Konkursu;
3.7. Zamawiający/Fundacja LOTTO – Fundacja LOTTO z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25;
3.8. Zaproszenie do składania Ofert – niniejszy dokument określający w szczególności Przedmiot współpracy, zasady Konkursu oraz sposób przygotowania i składania Ofert wraz z zasadami oceny i wyboru Ofert.

4. Opis Przedmiotu Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest podjęcie współpracy z Fundacją LOTTO w celu realizacji celów statutowych Fundacji tj. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wspieranie i upowszechnianie wychowania fizycznego, propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży, wspieranie rozwoju kultury fizycznej. Przedmiotowa współpraca polegać będzie na przygotowaniu kolekcji sportowej z uwidocznieniem znaku słowno-graficznego (logotypu) Fundacji LOTTO w celu jej nieodpłatnego przekazania na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej (kluby, szkoły, SKS-y UKS-y, szkoły SMS, LKS, itp.) wybranych w trakcie konkursu przeprowadzonego przez Fundację LOTTO.
4.1.1. W ramach Konkursu Fundacja może zaprosić Partnerów do Projektu Fundacji LOTTO – Sprzęt i odzież Sportowa dla dzieci i młodzieży, którzy zobowiązani będą do:
4.1.1.1. przygotowania (zaprojektowania i wyprodukowania, Partner może posiłkować się projektami kolekcji, które stworzył na swoje potrzeby) kolekcji sportowej z uwidocznieniem znaku słowno-graficznego (logotypu) Fundacji LOTTO,
4.1.1.2. ścisłej współpracy w ramach innych projektów wskazanych przez Fundację LOTTO spośród prowadzonych przez Fundację projektów dotyczących promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, w których zostaną wykorzystane przekazane przez Partnera odzież i sprzęt sportowy,
4.1.1.3. przekazania odzieży lub sprzętu sportowego do dalszej dystrybucji wśród uprawnionych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej (kluby, szkoły, SKS-y UKS-y, szkoły SMS, LKS, itp.) wybranych w konkursie przeprowadzonym przez Fundację LOTTO
w pierwszym roku współpracy o równowartości co najmniej 100 000 PLN (liczona w wartości rynkowej)
w drugim roku współpracy o równowartości co najmniej 200 000 PLN (liczona w wartości rynkowej)
w trzecim i czwartym roku współpracy o równowartości co najmniej 300 000,00 PLN (liczona w wartości rynkowej)
4.1.2. Podmioty, które mogą wziąć udział w Projekcie muszą spełnić łącznie wszystkie wskazane poniżej wymagania.
4.1.2.1. liczba własnych sklepów, w których prowadzoną sprzedaż detaliczną – min. 100 lokalizacji
4.1.2.2. mają doświadczenie w projektowaniu i produkcji odzieży sportowej nie krótsze niż 5 lat na dzień składania oferty,
4.1.2.3. posiadają przynajmniej cztery własne lub licencjonowane marki sportowe letnie bądź zimowe,
4.1.2.4. posiadają w swoich kolekcjach lub zaprojektują na potrzeby Projektu Fundacji sprzęt lub odzież sportową dla dzieci i młodzieży (6-18 lat) w grach zespołowych,
4.1.2.5. dostarczą próbki odzieży sportowej w celu weryfikacji jakości zastosowanych materiałów.

5. Termin Realizacji Przedmiotu Konkursu
5.1. Zamawiający informuje, że z wybranym w Konkursie Partnerem zostanie zawarta Umowy na czas określony zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiąca załącznik nr 2.

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawców:
6.1. O miano Partnera Fundacji LOTTO w projekcie „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży” może ubiegać się Wykonawca, który:
6.1.1. przedstawi zaświadczenie lub oświadczenie własne Wykonawcy o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec właściwych organów podatkowych,
6.1.2. przedstawi zaświadczenie lub oświadczenie własne Wykonawcy o terminowym realizowaniu zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
6.1.3. zaakceptuje bez zastrzeżeń i parafuje projekt Umowy, stanowiący Załącznik nr 2.
6.2. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 6.1. powyżej, będzie dokonywana „metodą spełnia lub nie spełnia”, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty.

7. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie miana Partnera, zobowiązani są złożyć:
7.1. Formularz Konkursowy, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1;
7.2. pełnomocnictwo w przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, tj. osobę niewskazaną jako osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy we właściwym rejestrze albo ewidencji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i podpisania Konkursu;
7.3. zaświadczenia lub oświadczenia własne o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz właściwych organów podatkowych, zaświadczenia powinny być wystawione przez właściwy organ nie wcześniej niż na 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert, a oświadczenia powinny być wystawione na dzień złożenia Oferty;
7.4. Wzór umowy parafowany przez Wykonawców – stanowiący załącznik nr 2
7.5. Spełni wymogi określone w pkt. 4.1.2.
DODATKOWO: aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej Przedmiotem Konkursu, za aktualny uznawany będzie odpis/zaświadczenie wydane nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania Ofert.

8. Miejsce i termin składania Ofert
8.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 12.00, w formie pisemnej – na adres Zamawiającego: Fundacja LOTTO, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na Zaproszenie na wybór Partnera, który weźmie udział w Projekcie Fundacji LOTTO – „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży”. Dostarczyć do rąk własnych – Zarząd Fundacji LOTTO”. Poniżej podać nazwę firmy.
Recepcja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
8.2. Oferty dostarczone po terminie wymienionym w pkt. 8.1. nie będą przyjmowane.

9. Termin związania Ofertą
Składający Ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania Ofert, z możliwością przedłużenia tego okresu na wniosek Zamawiającego.

10. Opis sposobu przygotowania Oferty
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę obejmującą całość lub część Przedmiotu Konkursu.
10.2. Wykonawca sporządzi Ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
10.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10.4. Dokumenty w formie pisemnej muszą być złożone w oryginałach albo w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy lub osobę/osoby upełnomocnione do podpisania Oferty.
10.5. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość wraz z załącznikami a każda ze stron ponumerowana.
10.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami Zaproszenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem Oferty.

11. Kryteria oceny
11.1. W przypadku gdy wskazane w pkt. 4.1.2 kryteria spełni więcej niż jeden podmiot wyboru dokonuje się na podstawie zgromadzonych punktów.
• liczba własnych sklepów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczną:
o pow. 150 – 200 lokalizacji – 1 punkty
o pow. 200 – 250 lokalizacji – 2 punkty
o pow. 250 lokalizacji – 3 punkty
• własne lub licencjonowane marki sportowe letnie bądź zimowe:
o do pięciu marek – 1 punkty,
o pow. pięciu marek – 2 punkty
• koszty związane z projektem i produkcją odzieży dla dzieci i młodzieży w ramach Projektu „Sprzęt i odzież sportowa dla dzieci i młodzieży”
o brak kosztów po stronie Fundacji LOTTO – 2 punkty,
o brak kosztów po stronie Fundacji LOTTO lub ewentualne koszty max 5 000 PLN w skali roku – 1 punkty
o koszty po stronie Fundacji LOTTO pow. 5 000 PLN – 0 punktów
• ocena próbek odzieży sportowej przez 3 osobową komisję (2 przedstawicieli Fundacji LOTTO; 1 przedstawiciel Fundatora Fundacji LOTTO)
o uzyska pozytywna opinie 3 osób wchodzących w skład komisji – 3 punkty,
o uzyska pozytywna opinie 2 osób wchodzących w skład komisji – 2 punkty,
o uzyska pozytywna opinie 1 osób wchodzących w skład komisji – 0 punkty,
11.1.2. maksymalna możliwa liczba punktów – 10.

12. Liczba punktów, będzie stanowić końcową ocenę danej Oferty.
12.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która spełni kryteria postawione w Zaproszeniu lub uzyska najwyższą ocenę punktową ofert zgodnie z kryterium postawionym w Zaproszeniu.
12.2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty Konkursowej ze względu na to, że dwie lub więcej Ofert zawiera taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te Oferty do rozmowy na temat wsparcia przedmiotowego projektu ponad warunki określone w pkt. 4.1.1.

13. Formalności
13.1. W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.2. Zamawiający może nie wzywać Wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień do treści Oferty w sytuacji, gdy w/w uzupełnienie lub wyjaśnienie nie będzie miało wpływu na wynik Konkursu.
13.3. Zamawiający wykluczy z Konkursu Wykonawcę, który nie spełni wymaganych warunków, określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie, oraz jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego Konkursu są nieprawdziwe.
13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyn.
13.5. W sytuacji unieważnienie Konkursu Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
13.6. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13.7. Wykonawcy mogą zadawać pytania dotyczące treści Zaproszenia do dnia 31 grudnia 2017 r. do godz. 12.00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundacja@fundacjalotto.pl.

14. Załączniki: