Program mini grantów

Angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Fundacja LOTTO jest patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

Regulamin przyznawania wsparcia przez Fundację  LOTTO

1. Definicje:

Przez poniższe sformułowania zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

Fundacja – Fundacja  LOTTO z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego m.st. Warszawy,  pod numerem KRS 0000345434;

Fundator – Totalizator Sportowy Sp. z o.o.;

Zarząd –  Zarząd Fundacji;

Wnioskodawca – podmiot uprawniony do ubiegania się o Wsparcie zgodnie z pkt.2.1 niniejszego Regulaminu;

Projekt – przedmiot Wniosku składanego do Fundacji, nie podlegający odrzuceniu z przyczyn formalnych;

Wniosek – prawidłowo wypełniony i złożony wniosek Wnioskodawcy o udzielenie Wsparcia;

Regulamin – niniejszy Regulamin przyznawania wsparcia w wersji ogłoszonej przez Fundację w drodze publikacji na stronie internetowej Fundacji;

Wsparcie  – świadczenie Fundacji dla Wnioskodawcy, przekazywane przez Fundację na podstawie wniosku o Projekt spełniającego wszystkie wymogi formalne i merytoryczne kryteria dofinansowania/darowizny, zgodnie z Regulaminem oraz decyzją Zarządu Fundacji o udzieleniu dofinansowania/darowizny.

2. Podmioty oraz obszary wsparcia

2.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Fundacja udziela wsparcia podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej (organizacje non-profit). Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

2.2. Podmioty nieuprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Fundacja nie udziela wsparcia:

 1. osobom fizycznym i podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych wspierają osoby fizyczne,
 2. podmiotom gospodarczym nastawionym na zysk,
 3. partiom politycznym,
 4. podmiotom, które nie rozliczyły się z Fundacją ze wsparcia otrzymanego w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia Wniosku,
 5. podmiotom, które nie złożyły wymaganych przez Fundację dokumentów lub informacji,
 6. podmiotom, które złożyły pismo o projekty sponsoringowe. Projekty takie są realizowane przez Fundatora i nie są objęte działalnością Fundacji i Regulaminem,
 7. podmiotom, które złożyły pismo o wsparcie w terminie do 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia projektu, o którego wsparcie się ubiegają.

2.3. Obszary działań, na które nie można uzyskać wsparcia:

 1. pokrycie bieżących kosztów działalności Wnioskodawcy lub kosztów organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu, kosztów utrzymania biura Wnioskodawcy,
 2. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. pokrycie już poniesionych kosztów,
 4. przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia zysku,
 5. działalność polityczna.

3. Zasady przyznawania Wsparcia

3.1.   Warunkiem uzyskania Wsparcia jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym wniosku o Wsparcie, który wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
3.2.     Złożenie Wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Wsparcia przez Fundację. Fundacja nie jest zobowiązana do przyznania wsparcia, a Wnioskodawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu.
3.3.     Fundacja rozpatrywać będzie wyłącznie Wnioski złożone na formularzach załączonych do niniejszego Regulaminu, przesłane na adres filantropia@fundacjalotto.pl
3.4.     Fundacja w trakcie rozpatrywania wniosku może się zwrócić do Wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych dokumentów:

 1. aktualny wypis z KRS-u lub innego właściwego rejestru lub ewidencji nie starszy niż trzy  miesiące,
 2. w przypadku szkoły: decyzja gminy o powołaniu szkoły oraz stosowne pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentacji szkoły lub akt przekazania obowiązków,
 3. statut organizacji pozarządowej, instytucji lub inna podstawa prawna działania,
 4. inne dokumenty wskazane przez Zarząd Fundacji.

3.6.     Wnioski weryfikuje i rozpatruje Zarząd Fundacji, zgodnie ze Statutem Fundacji. Decyzja Zarządu Fundacji co do wyboru Wniosków do realizacji nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.
3.7.     Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia Wniosku wynosi 14 dni. Brak odpowiedzi Fundacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza nieprzyjęcie Wniosku i nieudzielenie wsparcia.
3.8.     Fundacja nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy przyznania Wsparcia.
3.9.     Wysokość przyznanego Wsparcia może być niższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę lub też Wsparcie może być przyznane w innej formie niż wnioskowana.
3.10.   O Wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.
3.11.   Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem Wsparcia.
3.12.   Wsparcie udzielane jest w formie dofinansowania lub darowizny w złotych polskich i kwocie brutto lub w formie darowizny rzeczowej.
3.13.   Po podjęciu decyzji o przyznaniu Wsparcia zawierana jest umowa dofinansowania/darowizny pomiędzy Fundacją a Wnioskodawcą, zgodna ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd.
3.14.   Brak akceptacji warunków umowy przez Wnioskodawcę równoznaczne jest z rezygnacją przyjęcia Wsparcia.

4. Zasady rozliczania Wsparcia

4.1.     Projekt powinien zostać zrealizowany przez Wnioskodawcę zgodnie z terminami określonymi w Umowie. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w szczególnych przypadkach wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Fundacji. Zmiana terminu realizacji projektu może zostać dokonana
w formie mailowej, za potwierdzeniem Zarządu Fundacji.
4.2.     Wnioskodawca rozlicza się pod względem finansowym (rachunkowym) i merytorycznym z wykorzystania Wsparcia.
4.3.     Ze Wsparcia można pokryć wyłącznie uzasadnione, realne koszty realizacji Projektu. Wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z Projektem.
4.4.     Wszelkie wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, a związane z realizacją Projektu (zgodnie z Wnioskiem) powinny być udokumentowane (zgodnie z Ordynacją podatkową – faktury, rachunki).
4.5.     Wszystkie dokumenty księgowe powinny być wystawiane na podmiot realizujący Projekt.
4.6.     Odsetki bankowe od kwoty Wsparcia lub jego części złożone na rachunku bankowym Wnioskodawcy, powinny być wydatkowane na realizację Projektu.
4.7.     Po realizacji Projektu, Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć do Fundacji pisemne sprawozdanie, zgodnie ze wzorem formularza załączonego do Umowy, w terminie określonym w Umowie.
4.8.     W przypadku, gdy Wnioskodawca nie spełni zobowiązań opisanych w pkt. 4.2-4.7. powyżej, Wsparcie może zostać odwołane. Wnioskodawca zobowiązany będzie wówczas zwrócić otrzymane Wsparcie, w terminie określonym w osobnej decyzji przez Zarząd Fundacji lub wynikającym
z Umowy.
4.9.     W przypadku, gdy po złożeniu Wniosku i uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu realizacja Projektu będzie zagrożona (brak finansowania z innych źródeł, termin, itp.), Wnioskodawca zobowiązany jest pisemnie poinformować  Fundację o zaistniałej sytuacji. W sytuacji opisanej w poprzednim zdaniu, Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do odwołania przyznanego Wsparcia.
4.10.   Projekty zrealizowane dzięki Wsparciu Fundacji podlegają merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Fundacji.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Postanowienia Zarządu Fundacji są ostateczne i niepodważalne.
5.2.     Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozpatrzone przez Zarząd Fundacji, zgodnie z duchem i literą Statutu Fundacji oraz innych aktów prawnych, dotyczących działalności Fundacji.
5.3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.