Informacje o akcji

„odLOTTOwa jazda” to ogólnopolski projekt promujący sport i zaangażowanie społeczne. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej organizacji wybranej z zakwalifikowanych do konkursu.

odLOTTOwa jazda to ogólnopolski projekt promujący sport i zaangażowanie społeczne. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz jednej organizacji wybranej z zakwalifikowanych do konkursu.

Udział w akcji mogą wziąć organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, w okresie czerwiec – wrzesień 2018. W pierwszym z nich, w czerwcu br. organizacje zgłaszają swoje projekty, na które będą chciały pozyskać dofinansowanie. Tematyka projektu musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Do 2. etapu zostanie zakwalifikowanych do pięćdziesięciu organizacji. Drugi etap to rywalizacja właściwa (lipiec- wrzesień br.) czyli pokonywanie kilometrów na rowerach. Zadaniem wszystkich organizacji, które znajdą się w finale akcji będzie zachęcanie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w rywalizacji sportowej. Będzie ona polegać na gromadzeniu kilometrów przejechanych na rowerach, na rzecz wybranej organizacji i jej celu społecznego.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony Fundacji Lotto.

Rejestracja do rywalizacji w II etapie Konkursu „odLOTTowa jazda”:

 1. Kliknij w link: https://www.endomondo.com/challenges/37468828.
 2. Kliknij „DOŁĄCZ”.
 3. Wybierz jedną z 30 organizacji, na którą chcesz zbierać kilometry.
 4. Po wybraniu organizacji pojawi się informacja, że dołączyłeś do wybranej grupy oraz dodatkowo przy wybranej organizacji pojawi się zielona strzałka.

Aktualny ranking będzie dostępny na stronie Endomondo w zakładce "Rywalizacje" ---> "Moje rywalizacje".

Teraz możesz wsiąść na rower i za pomocą aplikacji endomondo gromadzić kilometry.
POWODZENIA I SZEROKIEJ DROGI!!!

Pobierz logo:

Pobierz plakat:

odLOTTOwa jazda - png

Zaproszenie do udziału w akcji

Informujemy, że na podstawie § 8 ust 1 oraz § 5 ust. 7 Regulaminu Konkursu „odLOTTOwa jazda” zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem po zmianach. Jednolity tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu ...

Informacja dotycząca zmian w Regulaminie Konkursu „odLOTTOwa jazda”

Informujemy, że na podstawie § 8 ust 1 oraz § 5 ust. 7 Regulaminu Konkursu „odLOTTOwa jazda” zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem po zmianach. Jednolity tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Konkursu http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/ oraz w siedzibie Fundacji.

Regulamin konkursu odLOTTOwa jazda

§ 1.
DEFINICJE

 1. „Konkurs”- „odLOTTOwa jazda” jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. „Organizator”–Konkursu Fundacja LOTTO, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000345434.
 3. „Beneficjent” – podmiot uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem.
 4. „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, pokonująca na rowerze kilometry na rzecz wybranego Beneficjenta zakwalifikowanego do Konkursu.
 5. „Partnerzy Konkursu” –Endomondo,
 6. „Aplikacja” – wyłącznie autoryzowana aplikacja Endomondo, pobrana ze strony internetowej: http://www.endomondo.com/download/ lub z właściwych dla systemu operacyjnego sklepu z aplikacjami.
 7. „Kilometry” - liczba kilometrów przebytych przez Uczestników na rowerach, zgodnie z zasadami Konkursu i odnotowana za pomocą aplikacji poprzez wykorzystanie systemu GPS w aparacie telefonicznym, zegarku, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników.
 8. „Nagroda” – kwota dofinansowania, którą Organizator Konkursu zobowiązuje się przekazać na rzecz Beneficjenta, który zajmie w Konkursie miejsce od 1 do 7.
 9. „Strona internetowa Konkursu”  -  strona: http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/.
 10. „Wniosek” – formularz on-line, udostępniony na stronie Fundacji LOTTO.
 11. „Strona internetowa Aplikacji” – strona: www.endomondo.com.
 12. „Nick” - podane przez Uczestnika oznaczenie identyfikujące, nie będące jego danymi osobowymi, składające się ze znaków bądź cyfr.
 13. „Szkolenia miękkie” – szkolenia dotyczące cech psychofizycznych i społecznych mające na celu poprawę m.in. umiejętności komunikacji, pracy w zespole, zarządzania czasem i organizowania pracy własnej, poprawa efektywności i profesjonalizmu organizacji, itp.

§ 2.
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w Konkursie „odLOTTOwa jazda”.
 2. Konkurs składa się z 2 etapów i będzie trwał:
  a) etap I – zgłoszenie projektów przez Beneficjentów, wskazanych w 3 ust. 2w terminie od 04.06.2018 r. od godz. 12:00 do dnia 15.06.2018 r. do godz. 11:59,
  b) etap II – rywalizacja właściwa – wyjeżdżanie kilometrów na rowerze przez Uczestników na rzecz wybranego Beneficjenta, zakwalifikowanego w etapie pierwszym, w terminie od dnia 01.07.2018 r. od godz. 00:00:01do dnia 15.09.2018 r. do godz. 23:59:59.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rozpoczęcia poszczególnych etapów Konkursu.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/.

§ 3.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Celem Konkursu jest:
  a) promowanie aktywności fizycznej – jazda na rowerze,
  b) promowanie zaangażowania społecznego,
  c) udzielenie wsparcia Beneficjentom w postaci dofinansowania projektów zgłoszonych w konkursie o tematyce określonej w lit. a-b powyżej.
 2. Beneficjentami Konkursu mogą być:
  a) organizacje non-profit,
  b) podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej,
  c) organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego,
  d) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawioną na osiąganie zysku.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączone są:
  a) podmioty prowadzące działalność gospodarczą nastawione na osiąganie zysku,
  b) podmioty, które w I edycji Konkursu „odLOTTOwa jazda” zajęły miejsca 1-4 i wygrały nagrody pieniężne,
  c) partie polityczne,
  d) osoby fizyczne.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Beneficjent musi łącznie spełnić następujące warunki:
  a) zarejestrować konto i zalogować się na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/,
  b) wypełnić Wniosek  wraz z ogólnym opisem projektu, na który ma być udzielone wsparcie w postaci dofinansowania,
  c) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie kwadratu (checkbox) przy napisie „Akceptuję Regulamin Konkursu” oraz checkbox przy napisie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu”.
 5. Pierwszy etap Konkursu, o którym mowa w 2, ust. 2a polega na przygotowaniu projektu, na który Beneficjent chciałby pozyskać dofinansowanie. Tematyka projektów musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO, ze szczególnym ukierunkowaniem na sport i kulturę. Minimalna wartość projektu zgłoszonego w Konkursie to wysokość I nagrody + 10% , wkład własny Beneficjenta musi stanowić min. 10% wartości nagrody. Beneficjent może wykazać również inne źródła finansowania.
 6. Wnioski, których wartości projektów będą mniejsze niż wysokość I nagrody + 10% nie będą brać udziału w Konkursie.
 7. Wnioski, których projekty dotyczyć będą szkoleń miękkich nie będą brać udziału w Konkursie.
 8. W ramach kosztów projektów nie mogą być ujęte wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu oraz koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 5% kosztów całego projektu Beneficjenta.
 9. Projekty muszą być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Realizacja zgłoszonych projektów musi się zakończyć do dnia 30.11.2019 r.
 11. W przypadku, gdy wartość projektu będzie przewyższać wartość Nagrody (miejsca od 2. do 7 i laureaci Nagród Dodatkowych .), a Beneficjent nie wykazał we Wniosku dodatkowego źródła finansowania projektu, będzie on uprawniony do aktualizacji wniosku w części „Budżet projektu” i weryfikacji zakresu realizacji projektu w porozumieniu z Organizatorem.
 12. W przypadku, gdy Beneficjent zrezygnuje z realizacji swojego projektu , w jego miejsce wstępuje Beneficjent, który zajął kolejne miejsce w Konkursie, to każdy kolejny Beneficjent zajmie o jedno miejsce wyżej w wynikach Konkursu.
 13. Pierwszy etap Konkursu rozpoczyna się dnia04.06.2018 r. o godz. 12:00 i kończy dnia15.06.2018 r. o godz. 11:59.
 14. O kwalifikacji do drugiego etapu Konkursu decyduje ocena merytoryczna wniosków przez powołaną Komisję.
 15. Ogłoszenie wyników I etapu odbędzie się dnia 26.06.2018 r. Lista organizacji zakwalifikowanych do drugiego etapu będzie dostępna na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/.
 16. Drugi etap Konkursu, o którym mowa w 2, ust. 2b polega na przejechaniu na rowerach jak największej liczby Kilometrów w określonym przez Organizatora terminie, przez Uczestników Konkursu, na rzecz jednego z Beneficjentów, wybranego przez Uczestnika.
 17. Zadaniem każdego z Beneficjentów, zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu będzie zaangażowanie Uczestników do przyłączania się do  Konkursu i kręcenia Kilometrów na rowerach, na rzecz danego projektu i celu społecznego.
 18. Każdy z Uczestników Konkursu powinien zarejestrować się na stronie www.endomondo.com lub przez aplikację „Endomondo”.
 19. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu na stronie internetowej Aplikacji, wybór Nicka oraz hasła.
 20. Uczestnictwo dla Uczestników w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 21. Rejestrując się na stronie Endomondo, Uczestnik wybiera z listy Beneficjentów jednego z nich i na rzecz wskazanego Beneficjenta pokonuje Kilometry na rowerze, gromadząc punkty na koncie Beneficjenta.
 22. Do prawidłowego ukończenia etapu drugiego, pod uwagę będzie brana tylko i wyłącznie jazda na rowerze, zarejestrowana za pośrednictwem Endomondo na terenie RP. Uwzględnione zostaną wszystkie opcje rowerowe, dostępne w Aplikacji Endomondo.
 23. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w tym, w szczególności, w przypadku włączenia aplikacji zliczającej przejechane Kilometry na rowerze i skorzystania z innego niż rower środka lokomocji jak samochód, motor, motorower, samolot, kolej lub inne.
 24. Każdy Uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator, ani Partnerzy Konkursu ani Beneficjent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie.
 25. Organizator Konkursu, Partnerzy Konkursu ani Beneficjent nie zapewniają Uczestnikom ubezpieczenia.
 26. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w danym projekcie (jeżeli Użytkownik opuści rywalizację/drużynę), uzyskane przez niego kilometry rozliczeniowe przepadają i nie będą zaliczone na konto wskazanego Beneficjenta.
 27. W trakcie trwania Konkursu jak również po jej zakończeniu Organizator Konkursu nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników.
 28. Siedmiu pierwszych Beneficjentów, którzy uzyskają najlepsze wyniki (decyduje liczba przejechanych Kilometrów na rowerze) do dnia 15.09.2018 r. oraz laureaci Nagród Dodatkowych otrzymają nagrody pieniężne w postaci dofinansowania zgłoszonych projektów.
 29. Wyniki drugiego etapu Konkursu oraz lista nagrodzonych zostanie ogłoszona w dniu 18.09.2018 r. na stronie Fundacji LOTTO.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, dostępność zasięgu sieci, koszty związane z transferem danych, które pokrywa Uczestnik zgodnie z taryfą operatora.
 31. Instrukcja działania Aplikacji znajduje się na stronie internetowej: endomondo.com/help
 32. Uwagi związane z ewentualnym nieprawidłowym działaniem Aplikacji należy zgłaszać na stronie https://support.endomondo.com/hc/en-us/requests/new

§ 4.
ZASADY KUMULOWANIA KILOMETRÓW

 1. Uczestnicy Konkursu, korzystając jednocześnie z Aplikacji Endomondo, pokonują w czasie trwania rywalizacji poprzez jazdę na rowerze Kilometry, które sumowane są na poczet kilometrów rozliczeniowych na rzecz wybranego Beneficjenta i jego projektu.
 2. Uczestnicy Konkursu mogą realizować swoją aktywność fizyczną i uczestniczyć w Konkursie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu na terenie RP, w którym zapewnione będzie funkcjonowanie Aplikacji.
 3. Od momentu rozpoczęcia rywalizacji właściwej czyli od dnia 01.07.2018 r. do momentu jej zakończenia, tj. do dnia 15.09.2018 r., informacje na temat liczby Kilometrów przejechanych na rzecz danego Beneficjenta będą zamieszczane na bieżąco stronie internetowej endomondo.com oraz www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/

§ 5.
PRZYZNANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  a) I miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 100 000 zł
  b) II miejsce - dofinansowanie projektu  w kwocie 80 000 zł
  c) III miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 60 000 zł
  d) IV miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 50 000 zł
  e) V miejsce - dofinansowanie projektu  w kwocie 40 000 zł
  f) VI miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 30 000 zł
  g) VII miejsce - dofinansowanie projektu w kwocie 20 000 zł
 3. Organizator postanawia ufundować 3 Nagrody Dodatkowe po 20 000 zł każda dla Beneficjentów, którzy łącznie spełniają poniższe kryteria:
  a) nie zajęli w rywalizacji miejsc od 1 do 7
  b) na ich rzecz uczestnicy przejechali minimum 100 tysięcy kilometrów
  c) organizator wysoko ocenił wniosek Beneficjenta biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i ważkość poruszanego problemu społecznego
 4. Nagrody dla finalistów Konkursu zostaną przekazane w dniu 30.09.2018 r.
 5. Podstawą do przekazania nagród będzie podpisanie umów dofinansowania na realizację projektów, zgłoszonych w Konkursie.
 6. Beneficjent będzie zobowiązany wykorzystać przekazaną mu przez Organizatora Konkursu Nagrodę w postaci dofinansowania tylko i wyłącznie na realizację projektu, zgłoszonego w Konkursie.
 7. Beneficjent, który zdobył Nagrodę w Konkursie będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dofinansowania.
 8. Lista Nagród nie jest listą zamkniętą. Organizator ma prawo do zwiększenia/zmniejszenia puli Nagród w dowolnym momencie trwania Konkursu i przyznawania nagród dodatkowych dla Uczestników Konkursu, w oddzielnie zorganizowanych zadaniach konkursowych.

§ 6.
DANE OSOBOWE

 1. Beneficjenci Konkursu, podczas dokonywania rejestracji w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i przekazywania Nagród, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) we Wniosku. Administratorem danych jest Organizator. Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest wymagane do uczestnictwa w Konkursie.
 2. Dane osobowe Beneficjentów Konkursu zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Dane będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną trwale usunięte.

§7.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja, składająca się z co najmniej trzech osób.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Beneficjentów osobiście lub mailowo, w formie pisemnej do Komisji konkursowej w terminie 03 (trzech) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po dacie wskazanej w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
 3. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Beneficjent, który złożył reklamację zostanie powiadomiony pisemnie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

§8.
REGULAMIN

 1. Organizator Konkursu uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na Stronie internetowej Konkursu http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/.
 2. Treść Regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej Konkursu http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/.

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Konkursem jest prawo polskie.
 2. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Konkursu.

Pobierz regulamin

Harmonogram akcji

  04.06.2018 Start projektu – rejestracja wniosków
  15.06.2018 Zakończenie naboru wniosków
  26.06.2018 Ogłoszenie wyników (lista zakwalifikowanych podmiotów)
  01.07.2018 Start rywalizacji grupowej
  15.09.2018 Koniec rywalizacji grupowej
  22.09.2018 Ogłoszenie wyników rywalizacji
  30.09.2018 Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięskich organizacji

Ambasadorzy akcji

RAFAŁ MIKOŁAJCZYK

“Wszyscy mamy ten sam cel. Szczytny cel, który i Ty możesz osiągnąć. Weź udział w akcji odLOTTOwa jazda! Nakręcaj kilometry zdobywając pieniądze na jedną z organizacji społecznych.”

5 krotny Mistrz Polski 2014-2016, Zwycięzca rankingu Pucharu Europy European Handbike Circuit 2015, Zwycięzca generalnego rankingu Pucharu Świata po RPA, Belgii i Hiszpanii. Lider rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) 2016

Partnerzy akcji